Projektarkiv

Behovsstyrda ventilationssystem 

Postat 12 april 2024

Behovsstyrda ventilationssystem (DCV) används vanligtvis som standard i nya lokaler för att möta strängare energikrav. Äldre konstantflödessystem (CAV-system) uppgraderas ofta till DCV-system för att spara…

Taxonomin – uppföljning av tillämpning och harmonisering av tolkningar

Postat 25 mars 2024

EU:s taxonomi påverkar de flesta samhällssektorer, däribland fastighetsägare och entreprenörer. Taxonomin förväntas även bli ett viktigt verktyg för att driva på energi- och klimatarbetet i…

Utbildningsinsatser för byggaktörer om byggnadsintegrerade solcellslösningar – Förstudie

Postat 14 februari 2024

Under lång tid har forskning och teknikutveckling drivits för byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) både i Sverige och i andra länder. I samband med ökat intresse för…

Energigemenskaper för fastighetsägare – vägledning och stöd

Postat 14 februari 2024

EU har definierat Energigemenskaper som ett av flera verktyg som syftar till att fasa ut fossila bränslen och fasa in förnybara energikällor i energisektorn. Införandet…

Innovationsupphandling – Sammanhållen drifttjänst för geoenergianläggningar 

Postat 14 februari 2024

Under hösten 2022 genomfördes inledande steg för en innovationsupphandling om Drift av geoenergilager som en tjänst. Fastighetsägare med geoenergianläggningar i drift intervjuades separat och samlades…

Branschstandard

Postat 9 februari 2024

Beloks medlemsföretag Castellum har initierat ett arbete som omfattar drift av byggnader, med fokus på styr- och övervakning. I arbetet har även andra medlemsföretag från…

Energiåtervinning från spillvatten i storkök

Postat 10 januari 2024

I Sverige finns det mer än 30 000 storkök i offentliga och privata lokalfastigheter. I dessa byggnader genereras spillvatten av sådan mängd och temperatur att det…

Offentliga aktörer energieffektiviserar

Postat 21 december 2023

Allt större krav kommer att ställas på offentliga aktörer vad gäller reducerad användning av energi och åtgärder för att energieffektivisera. I direktiv från EU kommer…

Tekniktävling Energiuppföljningssystem

Postat 30 november 2023

Projektet, Tekniktävling Energiuppföljningssystem, syftar till att stimulera utvecklingen av digitala verktyg som underlättar för fastighetsägare att ha kontroll över sin energi- och effektanvändning. Fastighetsägarna Sverige,…

Återluft i livsmedelsbutiker

Postat 20 oktober 2023

En energibesparande lösning kopplat till ventilationen är användning av återluft. I livsmedelsbutiker distribueras värme och kyla vanligen med ventilationen, vilket normalt kräver större luftmängder än…

Förstudie om utveckling av energieffektiv storköksutrustning

Postat 23 september 2023

Storköksutrustningens elanvändning är den största posten i kökets energianvändning (ca 75% inklusive kyl och frys enligt tidigare projekt). Det handlar till stor del om elintensiv…

Utfasning av lysrör – Inspiration från fastighetsägares strategier

Postat 18 september 2023

Lysrör är en vanlig ljuskälla som används i armaturer i många olika typer av lokaler. Från och med 2023 fasas ett flertal typer av idag…

Vägen till ett energieffektivt kontor – Energimyndigheten som inspiration

Postat 24 maj 2023

År 2017 flyttade Energimyndigheten sin verksamhet till en gammal industribyggnad som från början var ett gjuteri. Tidigt i ombyggnadsprocessen väcktes planerna på att skapa ett…

Tolkningar och möjligheter med EU taxonomin ur ett fastighetsägarperspektiv

Postat 20 februari 2023

EUs taxonomiförordning innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar och är en del av ramp paketet Green Deal….

Energieffektivisering av kommunala byggnader – Med Skövde kommun som föregångare

Postat 17 februari 2023

Skövde kommun framstår som ett gott exempel för kommuner med ambitiösa planer för energieffektivisering av ett fastighetsbestånd. År 2019 beslutade kommunen att använda Beloks Totalmetodik…

Innovationsupphandling av byggnadsintegrerade solcellslösningar – Förstudie

Postat 3 februari 2023

Under lång tid har forskning och teknikutveckling drivits för byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) både i och utanför Sverige. Som resultat av EU:s mål att öka el…

Laststyrning

Postat 1 februari 2023

Det finns ett stort behov och intresse av att kartlägga och använda olika metoder för att minska effekttoppar i fastigheters energianvändning. Inte minst för att…

Rutiner för minskad elanvändning i storkök

Postat 30 januari 2023

Inom storköksbranschen har det efterfrågats hjälpmedel och verktyg för att sänka elanvändningen och som storkökspersonal lätt kan ta till sig. Det handlar alltså om att…

Innovationsupphandling – Tjänsten Drift av geoenergilager Förstudie

Postat 30 januari 2023

Bland fastighetsägare inom lokalsektorn blir det allt vanligare med geoenergilager som kan användas för både värme- och kylbehov, då det ses som både lönsamt och…

Laddinfrastruktur i fastigheter- Förstudie

Postat 21 december 2022

Det kommer att bli allt vanligare för fastighetsägare att investera i laddinfrastruktur för att möta efterfrågan på laddmöjligheter för elektrifierade transporter. Med ökad försäljning av…

Energieffektivisering vårdlokaler – Med Västfastigheter som förebild

Postat 21 oktober 2022

Västfastigheter har lyckats väldigt väl med sitt arbete gällande energieffektivisering och sammanhörande miljö- och klimatförbättringar. År 2011 fattades beslut om att användningen av köpt energi…

Förstudie om kyl- och fryslager för livsmedel

Postat 20 oktober 2022

Nätverket Relivs har tidigare fokuserat på livsmedelsbutiker och storkök, men då kyl- och fryslager också är energiintensiva verksamheter som hanterar livsmedel utfördes denna förstudie riktat…

Kylsystem i vårdlokaler

Postat 20 oktober 2022

The Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) är ett internationellt nätverk för hållbar sjukvård. Ett av nätverkets arbetsområden är att på uppdrag av Energimyndigheten arbeta…

Vägledning, uppföljning och spridning av Grön bilaga

Postat 25 maj 2022

Inom Beloks Fördjupningsområde Samverkan har det tidigare utvecklats en samverkansmodell som utgör en struktur för arbetsprocessen kring Grönt hyresavtal. Den visar hur det implementeras i…

Ventilation i livsmedelsbutiker

Postat 22 mars 2022

Livsmedelsbutiker har generellt en hög energianvändning, även om det kan variera stort mellan enskilda butiker. Framförallt är det en elintensiv verksamhet, där merparten av elen…

Utbildningsbehov Totalmetodiken – Kvalitetssäkring av konsulter

Postat 9 mars 2022

I denna studie har en utbildning tagits fram inriktad på Totalmetodiken för att förbereda och kvalitetssäkra Totalmetodikkonsulter. Utbildningen väver dessutom in den metodik som utvecklats…

Energigemenskaper

Postat 22 februari 2022

Hur ser det aktuella läget ut i Sverige avseende energigemenskaper? Vad finns det för genomförda projekt, planerade projekt och diskuterade projekt? Genom intervjuer med nyckelaktörer…

Behovsstyrd ventilation i storkök

Postat 18 februari 2022

För att öka kunskapen om behovsstyrd ventilation i storkök och dess potential utfördes en förstudie på ämnet. Aktörer inom branschen intervjuades och energibesparingspotential beräknades. Läs…

Totalmetodiken – användning, uppföljning och resultat

Postat 2 september 2021

Den av nätverket Belok utvecklade Totalmetodiken får ett allt starkare intresse nationellt. Den testas och har testats av statliga, kommunala och privata fastighetsägare, som en…

Smarta stadsdelar

Postat 4 mars 2021

I Sverige och internationellt planeras och uppförs just nu smarta stadsdelar på många ställen. Begreppet är i ropet och används oftast för att beskriva stadsdelar…

Utveckling av ny samverkansmodell kring Gröna hyresavtal

Postat 18 februari 2021

Genom förstudien ”Kartläggning – Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster” framkom att enskilda fastighetsägare inte kan visa några konkreta resultat som Gröna hyresavtal lett till….

Klimatfrågan i beslutsprocessen

Postat 5 februari 2021

För att minska klimatpåverkan från byggande och renovering krävs åtgärder. I förstudien ”Klimatkrav i byggprocessen” undersöktes vilka fördelar fastighetsägare ser med att ställa klimatkrav i…

Solcellsanläggningar och Brandsäkerhet

Postat 5 februari 2021

Frågeställningarna kring elsäkerhet, brandsäkerhet och räddningstjänsters insatser kopplat till solcellsanläggningar är många och engagemanget både stort och brett. På initiativ av fastighetsägare har inom ramen…

Energifrågor inom organisationer

Postat 25 januari 2021

Analys av den interna organisationens inverkan för hantering av energirelaterade frågor hos fastighetsägare I denna förstudie har det närmare studerats vilken inverkan den interna organisationen…

Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter

Postat 28 oktober 2020

Många lokalfastighetsägare och förvaltare har idag kommit långt när det gäller energieffektivisering av sina byggnader, men för de flesta är återvinning av värmen i spillvattnet…

Utveckling av energiuppföljningssystem

Postat 20 oktober 2020

Belok och BeBo har tillsammans genomfört en behovsanalys för att undersöka vilken form av teknikutvecklingsprojekt som behövs för att stimulera och skynda på utveckling av…

Analys vårdlokaler – ökad samverkan mellan regioner önskas

Postat 5 juni 2020

I vårdbyggnader ställs höga krav från verksamheten kring utformning och funktionalitet. Samtidigt ställer regionerna allt hårdare krav på minskad energianvändning. Flera regioner står alltså inför…

Analys av Smarta stadsdelar

Postat 8 april 2020

Vad skiljer vanlig stadsplanering och planering för den smarta staden? Vad innebär begreppet smarta stadsdelar och vilka hjälpmedel behövs för att nå dit?  Detta bland…

Snabbare digitalisering av bebyggelsen

Postat 26 mars 2020

Att kunna extrahera och omvandla data från byggnader till användbar analys och åtgärdsunderlag underlättar digitalisering och effektivisering av verksamheter inom företag och organisationer. Digitaliserade processer…

Energieffektiv storköksutrustning – Produkt- och personalutbildningsöversikt

Postat 16 januari 2020

Det finns en stor potential för energieffektivisering av storköksutrustning, dels genom nya produkter och dels genom rätt handhavande. I denna förstudie har vi tagit reda…

Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök

Postat 9 januari 2020

Energistatistik och nyckeltal i lokaler behövs och används av både fastighetsägare och myndigheter. De kan användas för att göra prognoser, fatta rätt beslut, för att…

Effektreducering i lokalfastigheter – förstudie

Postat 5 december 2019

Effekttopparna för fjärrvärme, fjärrkyla och el står endast för en liten del av energibehovet, men kan ändå medföra stora kostnader för fastighetsägare och är inte…

Energiuppföljningsmetoder och verktyg – förstudie

Postat 24 oktober 2019

Lokalfastighetsägare behöver ha kontroll över energianvändningen i sina fastighetsbestånd, vilket innebär mätning, insamling och analys av data. Det krävs att informationen är tydlig och strukturerad…

Utvärdering av effektivitet värmeväxling hos fettavskiljare

Postat 24 oktober 2019

AMF Fastigheter har installerat en ny typ av fettavskiljare med integrerad värmeväxlare för värmeåtervinning i manteln. Värmen återvinns via värmepump till ventilationsaggregat i byggnaden. Installationen…

Mätmetodik för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation

Postat 18 september 2019

Värmeåtervinning i frånluftsventilation är en central energieffektiviseringsåtgärd i fastigheter. I storkök finns stor potential för värmeåtervinning, men det kan dock vara svårt att säkerställa funktionen…

Anpassning av luftflöden – demonstrationsexempel från vårdsektorn

Postat 2 september 2019

Lokalbyggnader kan i många fall ha omotiverat höga ventilationsflöden, speciellt vintertid. Det finns flera exempel på lokalfastighetsföretag som därför arbetar aktivt med att i befintliga…

Förstudie Kartläggning av Byggföretagens energidata

Postat 1 juli 2019

Byggentreprenörers innehav av energirelaterade data från byggprojekt har kartlagts i en förstudie. Syftet är att ge underlag till en bedömning om, och i så fall…

Förstudie – Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster

Postat 13 maj 2019

Incitamentsavtal mellan fastighetsägare och hyresgäster är ett sätt att tillsammans arbeta för ett gemensamt mål vad gäller energieffektivisering och minskade kostnader. Det finns många typer…

Förstudie – klimatkrav i byggprocessen, erfarenheter från Belok och BeBo

Postat 30 januari 2019

Belok har tillsammans med Bebo i denna förstudie kartlagt vilka erfarenheter medlemsföretagen inom nätverken har av metoder för redovisning av klimatpåverkan från byggprocessen, samt deras…

Förstudie – Vätskekopplad värmeåtervinning

Postat 9 januari 2019

Med vätskekopplad värmeåtervinning är det möjligt att återvinna värme i betydligt fler byggnader än med andra alternativ. Men systemen har en jämförelsevis låg temperaturverkningsgrad och…

Förstudie – Enkät för utvärdering av brukarkomfort

Postat 22 oktober 2018

När det kommer till att utvärdera olika aspekter av inomhusmiljö finns det ett flertal befintliga enkäter att välja mellan. Det är ofta stor skillnad mellan…

Visualisering av energianvändning i lokaler

Postat 10 september 2018

Akademiska Hus har tillsammans med CIT Energy Management, BOID och Design and Human Factors (Chalmers Tekniska Högskola) tagit fram ett visualiseringsverktyg av energianvändning i lokaler. …

Det energieffektiva hotellet

Postat 4 september 2018

Midroc Property Development bygger ett helt nytt hotell i centrala Helsingborg. Energianvändningen projekteras till 25% lägre än vad byggreglerna kräver. Under det senaste året har…

Hinderanalys för energieffektivisering

Postat 6 april 2018

Tidigare har flera utredningar som syftar till att identifiera hinder för införande och genomförande av energieffektiviserande teknik i flerbostadshus genomförts. I denna förstudie sammanställs hinder…

Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling

Postat 22 mars 2018

I Storkök används mycket el och höga effekter. Göteborgs Stad Lokalförvaltningen har i en förstudie undersökt möjligheter att spara el genom att med hjälp av…

Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter

Postat 27 februari 2018

Många fastighetsägare har behov av information om konsulter som behärskar Totalmetodiken och kan genomföra Etapp 1 enligt metoden. Denna förstudie presenterar förslag på hur kompetensen…

Konsultperspektiv på Totalmetodiken

Postat 20 februari 2018

Resultatet av Beloks förstudie ”Konsultperspektiv på Totalmetodiken” finns nu att läsa i rapport. Studien är gjord genom intervjuer med ett tjugotal konsulter som använt Totalmetodiken…

Beteendeförändring för energieffektiva storkök

Postat 24 januari 2018

Energibesparingspotentialen i storkök har visat sig vara hög och beteendet har en stor betydelse för hur mycket energi som används i köken. Genom att arbeta…

Värmeväxlare för återvinning av avloppsvärme

Postat 5 oktober 2017

I Vasakronans fastighet Pennfäktaren har en avloppsvärmeväxlare installerats för att i kombination med en värmepump ta vara på spillvärme från avloppsvatten. Belok har i detta…

Effekthantering i lokaler

Postat 6 september 2017

Elanvändningsmönster i lokalfastigheter kommer att påverkas av förändringar som sker i elsystemet samt av nya energitjänster som utvecklas i hög fart, såsom laddning av elbilar…

Totalkampanj 3

Postat 30 juni 2017

Totalkampanj 3 har genomförts som en del av Energimyndighetens utlysning ”Kampanj för energieffektiv renovering ”. Elva fastighetsägare från olika delar av landet har deltagit med…

Energieffektiva tappvarmvattensystem i lokaler

Postat 17 februari 2017

Värmeförluster i lokaler p.g.a. varmvattencirkulation (VVC) kan vara lika stora eller till och med större än själva tappvarmvattenanvändningen. I takt med att energiprestandan i byggnader…

Energieffektivisering av Badhus

Postat 20 december 2016

I Sverige finns idag ca 450 offentliga badhus och de flesta är byggda under 1960- och 1970-talet. Badhus och simhallar är lokalfastigheter med hög energianvändning….

Incitamentsavtal för energieffektivisering

Postat 21 november 2016

Många fastighetsägare vill samarbeta med sina hyresgäster för att minska byggnadens totala energianvändning. Ett sätt är att använda incitamentsavtal (som Belok i ett tidigare projekt…

Uppföljning av användningen av Beloks Totalmetodik

Postat 13 september 2016

Totalmetodiken får allt större spridning såväl nationellt som internationellt, men hur tillämpas metoden i praktiken?  I denna förstudie har användningen av Totalmetodiken studerats hos olika…

Innovativa ventilationssystem förstudie

Postat 7 september 2016

Ventilationsteknik i lokalbyggnader kan skilja sig mycket åt och de olika specifika förutsättningarna har lett till stor uppfinningsrikedom och innovation på området. I denna förstudie har 27…

Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation

Postat 22 augusti 2016

Många lokalfastighetsägare har någon typ av storkök i sina lokaler och har upplevt att fettavskiljning är mycket viktigt för fungerande värmeåtervinning. Syftet med denna förstudie var…

Förstudie innovationskluster för energieffektiva storkök

Postat 16 maj 2016

Som en fortsättning på Beloks utvecklingsprojekt Energieffektiva storkök genomfördes en förstudie för att ta reda på hur ett innovationskluster inom området skulle kunna formas. Det…

Framtida Belok-projekt

Postat 16 maj 2016

En viktig del av Beloks verksamhet är projekt och förstudier för att komma längre i energieffektiviseringen av lokalbyggnader. I den fjärde projektperiod har ett 100-tal  projekt…

Kampanj för energieffektiv renovering i lokaler

Postat 2 maj 2016

Många av våra befintliga byggnader i Sverige behöver energieffektiviseras! Totalmetodiken är en arbetsmetod som Belok utvecklat för energieffektivisering av befintliga lokalbyggnader. Målet med metoden är att ta…

Behovsstyrd ventilation

Postat 24 februari 2016

I lokaler är det vanligt att behovet av ventilation varierar över dygnet. Genom att styra ventilationen utifrån behovet (DCV) kan man spara energi genom att…

Studie av effektivitet för avloppsåtervinningsvärmeväxlare

Postat 11 december 2015

Kan man effektivt återvinna den värme som försvinner med avloppsvattnet? Detta Belokprojekt genomförde en studie som visar hur möjligheten att effektivt återvinna värme ur avloppet varierar…

Jonisering för effektivisering av grundfilter, del 2

Postat 9 december 2015

I ett tidigare Belokprojekt testades jonisering före luftfilter vilket visade sig öka avskiljningsgraden. Därmed  kan man minska elbehovet för fläktar i ventilationssystemet genom minskat tryckfall  (se…

Handbok för solceller på tak

Postat 7 december 2015

Solceller på tak blir en allt vanligare syn i Sverige. Möjligheten att bygga kostnadseffektivt beror dock på byggnadens utformning. I detta häfte ges råd kring hur…

Metodik för utredning av ventilationsfunktion

Postat 6 december 2015

Vid klagomål på inomhusklimatet kan man misstänka problem med ventilationssystemets kapacitet och funktion. Då kan det finnas anledning att klarlägga hur ventilationssystemet fungerar och i detta projekt…

Industriell plattform för byggnadsautomation

Postat 16 november 2015

Byggnadsautomation står för en betydande kostnad i byggprojekt i  lokalfastigheter. I detta projekt har Statens Fastighetsverk och Vasakronan gemensamt genomfört pilotprojekt för att demonstrera hur…

Effektivisering av verksamhetsel på sjukhus

Postat 7 november 2015

Med energieffektivare fastigheter utgör verksamhetselen en allt större del, särskilt inom vården. Verksamhetselen i sin tur påverkar behovet av värme och kyla i fastigheten.  I…

Utvärderingar av Belok

Postat 11 oktober 2015

Belok och vår verksamhet har utvärderats under årens lopp, dels 2005, 2007, 2015, 2017 och nu den senaste 2020.

Belysning i Varuhus Demonstrationsprojekt

Postat 22 september 2015

För belysning i skyltfönster ställs höga krav på ljuskvalitet, inte minst på NK varuhuset på Hamnsgatan i Stockholm. Men kan skyltningen göras på ett mer…

Energieffektiva storkök lockade storpublik

Postat 1 september 2015

28 augusti flockades representanter från offentliga och privata fastighetsägare, konsulter och leverantörer på Beloks seminarium Energieffektiva storkök som hölls på Göteborgs Stadsmuseum. Insikten om att…

Miljoner att spara på energieffektiva storkök

Postat 27 augusti 2015

Mätningar visar att Sveriges kommuner skulle kunna spara 550 000 kronor per dag eller 127 miljoner kronor på ett år genom att energieffektivisera sina skolkök. Till…

Totalkampanj 2.0 projektsammanställning

Postat 11 juni 2015

Under 2014 och 2015 genomfördes Totalkampanj 2.0 där 12 fastighetsägare fick stöd att genomföra etapp 1 i Totalmetodiken. Med de åtgärdspaket som togs fram skulle…

Samordnad funktionsprovning

Postat 7 maj 2015

I befintliga lokalbyggnader finns en stor del av lönsamma åtgärder i de tekniska installationerna. Men för att nå de förväntade besparingar och därmed beräknad lönsamhet…

Systemgränser byggnaders energiprestanda

Postat 21 april 2015

Enligt EU-direktiv  ska alla nya byggnader år 2021 vara  ”nära nollenergibyggnader” men vad innebär begreppet? Boverket fick år 2014 regeringsuppdrag att föreslå en definition. Eftersom…

Behovs styrd ventilation- DCV

Postat 20 februari 2015

Det är inte alltid nödvändigt att ha ventilation igång, exempelvis när ingen är i rummet. Idag använder allt fler behovsstyrd ventilation (DCV) i lokaler men…

Totalmetodikens utbredning

Postat 8 januari 2015

Under slutet av 2014 undersöktes Totalmetodikens utbredning och resultatet visar att användningen av metoden ökar och har använts i åtminstone 260 fastigheter runt om Sverige….

Totalprojekt utvidgning

Postat 1 augusti 2014

Under 2012 togs beslut att starta upp en kampanj där fastighetsägare utanför BELOK-gruppen erbjöds stöd för att genomföra den första delen i ett Totalprojekt. Totalt…

Energianvändning under byggtiden

Postat 1 augusti 2014

I takt med att energianvändningen i nya byggnader minskar blir det viktigare att se till energianvändningen under själva byggprocessen då denna del blir procentuellt större…

Avvikelser mellan uppmätt och projekterat energibehov

Postat 1 juni 2014

Ofta blir det uppmätta energibehovet i byggnader större än det projekterade och skillnaden är ofta större i lågenergihus. I denna förstudien presenteras olika orsaker till avvikelserna,…

Jonisering för effektivisering av grundfilter

Postat 1 december 2013

I lokalbyggnaders ventilationsaggregat används normalt filter av klass F7, på både tilluftssidan och frånluftssidan. Tryckfallet på ett F7-filter varierar från ca 100 Pa då filtret…

Energiförluster vid standby

Postat 13 mars 2013

Hur mycket energi kan sparas genom att undvika att maskiner och apparater står i standby? Tidigare studier har undersökt standbyförluster för olika produkter men EU-direktiv…

Ekonomisk bedömning-Energieffektivisering av befintliga lokalbyggnader

Postat 1 mars 2013

När det gäller kontor som hyrs av företag är relativt lätt för hyresgästen att hitta nya alternativ vilket i sin tur ställer höga krav på…

Byggnaders värdeökning efter effektivisering

Postat 1 januari 2013

Hur ökar en byggnads värde vid genomförande av energieffektiviseringspaket? Denna rapport beskriver resultatet av en serie intervjuer med fastighetsägare och fastighetsvärderare angående energieffektiviseringsåtgärders effekter på…

Energieffektiva entréer (Förstudie)

Postat 1 december 2012

I lokalbyggnader kan värmeförluster genom entréer vara avsevärda genom att de under dagtid används flitigt. Belok genomförde därför en förstudie med syftar att undersöka hur…

HEFTIG (Förstudie)

Postat 1 december 2012

Att bedöma ett projekts energinytta kan vara komplicerat men är nödvändigt för beslutsunderlag och vid tilldelning av medel. HEFTIG är en förkortning hämtad ur Husens…

Belysning i varuhus (Förstudie)

Postat 1 oktober 2012

I butikslokaler används mycket belysning. Särskilt tydligt är detta i butiker som vill ha tydlig exponering av varor samtidigt som man är noga med den…

Energieffektivisering av serverrum (Förstudie)

Postat 1 december 2011

Serverhallar är stora energislukare och många fastighetsföretag inom lokalsektorn hanterar sådana i sina byggnader. I denna förstudie identifierades problem kopplade till energianvändningen i serverhallar och…

Energieffektiv belysning med dagens teknik (Förstudie)

Postat 3 oktober 2011

Belysningstekniken utvecklas snabbt och framförallt energieffektiv belysning. Denna förstudie är en samlande rapport om vilken teknik för att belysa lokaler energieffektivt som finns tillgängligt (hösten 2011). [wpfilebase…

Uppföljning av utvärdering av energieffektivt glaskontor

Postat 30 september 2011

En uppföljning till utvädringen som gjordes 2007 (se Energieffektivt Glaskontor) på ett modernt glaskontor där man efter ca två års drift har följt upp byggandes…

Energikrav för NäraNollEnergi-byggnader

Postat 1 augusti 2011

En studie i tekniska möjligheter och ekonomiska konsekvenser av att lägga nivåer på energiprestanda för Nära Noll Energi-byggnader som andelar av angivna nivåer i BBR 2011. Byggnadskategorier som…

Implementering av Totalprojekt

Postat 1 oktober 2010

Utifrån en önskan att sprida metodiken BELOK Totalprojekt, som är en metod för genomförande av lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, gjordes en förstudie för en sådan marknadsintroduktion….

Kriterier för energiinvesteringar

Postat 1 mars 2010

Hur ser lokalfastighetsägare med externa förvaltare på långsiktiga energiinvesteringar? Projektets syfte var att kartlägga och beskriva olika grupper av fastighetsägares syn på långsiktiga energiinvesteringar. [wpfilebase tag=file…

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Postat 1 januari 2010

Hur kan man få fastighetsägare och hyresgäster att samarbeta för en minskad energianvändning? I denna  projektet Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning har olika verktyg och…

ANALYS -LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR för energieffektivisering i byggnader

Postat 1 januari 2010

Det finns uttalade mål från såväl EU som Sveriges regering att energianvändningen i byggnadsbeståndet måste minska kraftigt (upp till 50 % till 20150) men samtidigt…

Frikyla med kyltorn

Postat 1 augusti 2009

Är det möjligt att ha ett kylsystem som både klarar av att hålla ett rimligt inomhusklimat sommartid och sänka elenergianvändningen jämfört med ett konventionellt system? I…

MÄTNING, STYRNING OCH DEKLARERING AV INNEMILJÖKVALITET OCH ENERGIPRESTANDA

Postat 25 maj 2009

Det är minst lika viktigt att säkerställa en bra inomhusmiljö som en bra energiprestanda i en byggnad men det har saknats praktiskt tillämpbara metoder för…

Energiledning i fastighetsföretag

Postat 2 januari 2008

Energieffektiviseringsåtgärder i fastigheter handlar inte bara om att installera ny energisnål teknik utan även att organisera, leda och ständigt förbättra det dagliga arbetet med att…

Solavskärmning och dagsljuslänkning

Postat 1 oktober 2007

Hur kan man ta vara på ljusinsläpp och samtidigt minska bländningseffekter och uppvärmning i kontorsbyggnader. I denna rapport har ett demonstrationsförsök med en innovativ persienn med…

Energieffektivt glaskontor

Postat 1 januari 2007

Många moderna kontorsbyggnader har idag glasfasader vilket inte alltid är förenligt med energieffektivitet. Därför undersöktes energianvändning, dagsljus och inomhusklimat i kontorsbyggnaden Hamnkontoret i Malmö genom…

Värdering av luftfilter i samband med upphandling

Postat 1 mars 2006

Filtrering av luft i byggnader är viktigt för att skydda såväl ventilationsutrustning som personer och verksamheter i byggnaden från skadliga luftföroreningar. I denna rapport, som…

Teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn

Postat 1 februari 2006

Studiens syfte var att identifiera behovet av framtida teknikupphandlingar när det gäller effektiv energianvändning i byggnader med fokus på metoder/tjänster och tekniska lösningar. Rapporten ger dels…