Projekt

Innovationsupphandling av byggnadsintegrerade solcellslösningar – Förstudie

Under lång tid har forskning och teknikutveckling drivits för byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) både i och utanför Sverige. Som resultat av EU:s mål att öka el från förnybara energikällor liksom dess byggnadsdirektiv för nära-noll energibyggnader beräknas marknaden för både utanpåliggande och integrerade solceller öka avsevärt.

Kunskapsbyggnad kring BIPV har pågått under det senaste decenniet och internationellt finns databaser som listar goda exempel liksom leverantörer. Utveckling av applikationer i Sverige sker via forsknings- och utvecklingsprojekt, men även i pilotprojekt i fastighetsbranschen. Förstudien som genomförts i samverkan mellan nätverken Belok och BeBo har syftat till att utreda vägar för att gynna en ökad applicering av byggnadsintegrerade solceller, specifikt om det finns förutsättningar och behov för att genomföra en innovationsupphandling för att utveckla produkter anpassat till bygg- och fastighetsbranschen.

Förstudien visar att det som hindrar ökad användning av byggnadsintegrerade solceller i dagsläget inte är relaterat till utveckling av produkter genom en innovationsupphandling. I stället visar resultaten på att det finns grundläggande frågeställningar som först behöver besvaras. Utmaningarna finns snarare i byggprocessens projekteringsskede för projektörer liksom beställare kopplat till byggnadsintegrerade solceller.

Utifrån förstudiens resultat har tre alternativ identifierats för en att gynna fortsatt utveckling av BIPV i Sverige; kunskapsuppbyggnad, utveckling av metodik för BIPV i byggprojekt och produktutveckling i samverkan.

Läs den fullständiga rapporten nedan för att ta del av samtliga resultat och slutsatser.