Projekt

Taxonomin – uppföljning av tillämpning och harmonisering av tolkningar

EU:s taxonomi påverkar de flesta samhällssektorer, däribland fastighetsägare och entreprenörer. Taxonomin förväntas även bli ett viktigt verktyg för att driva på energi- och klimatarbetet i bygg- och fastighetssektorn, men det finns också risker i att administrationen blir så omfattande att taxonomin missar målet att bidra till faktisk hållbarhet. Taxonomin har möjlighet att vara ett verktyg för ökade energieffektivitet i byggnader.

I samverkan mellan nätverken Belok, Bebo och Lågan genomförs nu en förstudie med syftet att underlätta för olika aktörer att implementera taxonomin. Både de som idag omfattas och de som kommer omfattas på sikt. Det görs genom att identifiera områden med koppling till energi och klimatpåverkan, där det finns ett behov av en fortsatt kunskapsuppbyggnad samt bidra till ökad kunskapsöverföring av den erfarenhet som finns. Förstudien ska även bidra till att avgöra vilket stödmaterial som behövs för en rättvis implementering hos både de företag som idag omfattas av taxonomin och de som kommer omfattas längre fram. För att på så sätt gå från att Taxonomin ses som en administrativ börda till att bli ett verktyg för att nå ökade energieffektivitet.

I arbetet kommer vi prata med fastighetsägare och entreprenörer om hur de använt/tolkat taxonomin i sin hållbarhetsrapportering. Vill du bidra eller har frågeställningar du tycker behöver besvaras, kontakta Karin Glader.


Kontakt: Karin Glader, CIT Renergy