Projekt

Taxonomin – uppföljning av tillämpning och harmonisering av tolkningar

EU:s taxonomi påverkar de flesta samhällssektorer, däribland fastighetsägare och entreprenörer. Taxonomin förväntas även bli ett viktigt verktyg för att driva på energi- och klimatarbetet i bygg- och fastighetssektorn, men det finns också risker i att administrationen blir så omfattande att taxonomin missar målet att bidra till faktisk hållbarhet. Taxonomin har möjlighet att vara ett verktyg för ökade energieffektivitet i byggnader.

Nätverken Belok, Bebo och Lågan har gemensamt genomfört en förstudie med syftet att underlätta för olika aktörer att implementera taxonomin. Både de som idag omfattas och de som kommer omfattas på sikt.

Rapporten syftar till att följa upp hur fastighetsföretag och byggentreprenörer har redovisat/planerar att redovisa i enlighet med taxonomin. Uppföljningen görs för att sprida den kunskap och de erfarenhet som finns. Rapporten ska även identifiera områden med koppling till energi och klimatpåverkan, där det finns ett behov av en fortsatt kunskapsuppbyggnad/samverkan i branschen samt underlätta för företag som kommer omfattas längre fram.

Rapporten utgår främst från de verksamheter som återfinns i taxonomins första bilaga och andra bilaga, kapitel 7 Bygg och fastighetsverksamhet. Vissa av aktörerna som bidragit till rapporten har även ekonomisk verksamhet inom andra områden vilka inte analyseras här.

Rapporten har tagits fram av Karin Glader från CIT Renergy samt Bunmi Odubeyi från WSP Sverige.


Kontakt: Karin Glader, CIT Renergy