Projekt

Behovsstyrda ventilationssystem 

Behovsstyrda ventilationssystem (DCV) används vanligtvis som standard i nya lokaler för att möta strängare energikrav. Äldre konstantflödessystem (CAV-system) uppgraderas ofta till DCV-system för att spara energi. Ett Belok projekt från 2015 utvärderade installerade DCV-system och resulterade i rekommendationer för uppbyggnad och drift (se LÄNK här). 

Installationen av DCV-system har ökat i lokalfastigheter sedan 2015. Trots detta har det framkommit klagomål från fastighetsägare, särskilt inom skolmiljöer, där vissa system inte fungerat som förväntat. Denna förstudie genomfördes för att utvärdera befintliga DCV-system i Sverige, identifiera utmaningar och behov av fördjupad uppföljning samt eventuella riktlinjer för systemens uppbyggnad, installation, drift och underhåll. 

Resultaten visar att fastighetsägare generellt är nöjda med systemens funktion, men det finns rapporter om problem, särskilt inom skolor. Funktionskontroller av systemkomponenter visade avvikelser, inklusive problem med givare och överdimensionerade komponenter. 

Förstudien indikerar behovet av förbättrad kunskap vid installation och drift av DCV-system, oavsett om de är “platsbyggda” eller prefabricerade. Dessutom krävs bättre samverkan mellan fastighetsägare, systemtillverkare och entreprenörer för att säkerställa korrekt installation och integration av DCV-system i byggnader.  

Läs den fullständiga rapporten nedan för mer information och förslag på fortsatt arbete. 


Kontakt: Mari-Liis Maripuu, CIT Renergy