BELOK 2001-2021

20 år av Energimyndigheten understödd samverkan mellan Sveriges största lokalfastighetsföretag och -förvaltare för långsiktig energieffektivisering av lokalbeståndet. Detta bland annat genom utveckling, testning och spridning av ny teknik och nya arbetsmetoder inom sina företags förvaltning och sitt fastighetsbestånd, kombinerad med allmän spridning av vunna resultat.

Några exempel på resultat från BELOK verksamhet:


BELOK är en brygga mellan utveckling och bred praktisk tillämpning av löftesrika nydanande tekniska lösningar inom lokalsektorn.

Ventilation i lokalbyggnader med variabelt luftflöde är teoretiskt mycket energieffektiv, men förekom sällan då det saknades don för dragfri och bullerfri varierande lufttillförsel. Ett nytänkande företag i Lund hade tagit fram en okonventionell lösning. Medlemsföretag BELOK företag tog risken att installera ett hundratal tidiga varianter av donet i några av sina ombyggnader. Detta gav möjlighet att under något år fånga upp tekniska brister och säkra funktionen i verklig drift och ledde sedan till ett brett tekniskt genombrott. I dag finns flera hundratusen sådana don i variabla flödessystem i främst de Nordiska länderna.

BELOK utarbetar hos fastighetsföretagen förankrade kravspecifikationer, som hålls ständigt aktuella i förhållande till myndigheters krav, men är ofta delvis strängare än dessa. De tillämpas brett för lokalbyggnader inom Sverige.

  • Energikrav vid nybyggnad och ombyggnad av lokaler
  • Innemiljökrav
  • Krav Styr och övervakning
  • Krav på driftpersonal
  • Krav på storkök
  • med flera

BELOK har utvecklat ett antal mycket använda allmänt tillgängliga beräkningsprogram. Ett mycket stort antal testningar och bedömningar av energitekniska idéer och lösningar har genomförts. Arbetssätt inom lokalfastighetssektorns förvaltning och drift behandlas, liksom speciell teknik som exempelvis värmeåtervinning ur storkökens från luft och avlopp.

BELOKs Totalmetodik för energieffektiv ombyggnad av lokaler

Totalprojekt, metodik för kostnadseffektivt energiåtgärdande av befintliga lokalbyggnader, byggd på en systematisk kombination av teknik och ekonomi. Metodiken har till att börja med utvecklats, testats och förfinats i ombyggnadsprojekt hos BELOKs medlemmar. Den har sedan kommit till bred tillämpning i Sverige och även i andra nordiska länder. Bland byggnader som där metodiken tillämpats finns större kontorsbyggnader, sjukhus, skolor mm, med åtföljande upp till 50% lönsam energibesparing.