Lönsamhet

De ekonomiska grunderna i Totalmetodiken

En viktig del i Totalmetodiken är lönsamhetsberäkningarna. Lönsamhetsbedömning i Totalmetodiken bygger på internräntemetoden, där varje investering bedöms utifrån den faktiska avkastning som den ger, uttryckt som internränta.

Åtgärdspaketet tas fram genom att de identifierade energieffektiviseringsåtgärderna först rangordnas utifrån lönsamhet. En gemensam internränta beräknas sedan för ett antal samtidiga åtgärder, med hänsyn till eventuella framtida energiprisändringar och varje åtgärds ekonomiska livslängd. Kriteriet för hur många åtgärder som ska ingå i åtgärdspaketet är att hela paketets internränta ska vara högre än fastighetsägarens avkastningskrav, uttryckt i räntemått.

Denna beräkning kan enkelt göras med Totalmetodikens verktyg som kallas Totalverktyget.

För att presentera åtgärdspaketets lönsamhet på ett lättförståeligt sätt för beslutsfattare så används ett internräntediagram (se figuren). Varje åtgärd har en investeringskostnad (kr) och ger en årlig besparing (kr/år). I diagrammet representeras varje identifierad åtgärd av en linje och linjens lutning representerar åtgärdens internränta. Ett paket av åtgärder bildas genom att linjerna placeras efter varandra i lönsamhetsordning. Slutpunkten visar den gemensamma internräntan för flera samtidiga investeringar, med hänsyn till att olika åtgärder kan ha olika livslängd. Hur många åtgärder som tas med i paketet avgörs av fastighetsägarens lönsamhetskrav.

I figuren visas ett exempel på åtgärdspaket med sex energibesparingsåtgärder. Lönsamhetskravet i detta fall är minst 5 % real ränta. Åtgärdspaketet ger en kombinerad internränta på 7 % och en halvering av de årliga energikostnaderna, vilket ungefär motsvarar en halvering av energianvändningen.

Läs mer om lönsamhetsberäkningar i ”Totalmetodiken. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring” som finns under Hjälpmedel och Verktyg.

Följande skrift tar upp grundläggande ekonomiska begrepp och beskriver metoder för lönsamhetsberäkningar. Den är framtagen av Enno Abel och uppdaterades senast i oktober 2015.

[wpfilebase tag=file id=134 /]

[wpfilebase tag=file id=298 /]

 

Lönsamhet i genomförda projekt enligt Totalmetodiken

Tidigare genomförda projekt enligt Totalmetodiken har visat att årliga besparingar på över 50 % är möjliga med ett medelvärde på 10 % internränta.

Arbetet enligt Totalmetodiken är uppdelat i tre tapper. Erfarenheter visar att investeringen för fastighetsägaren i medel är:

Etapp 1: Framtagning av åtgärdspaket                    30-40 kr/m2

Etapp 2: Genomförande av åtgärder                         650 kr/m2

Etapp 3: Uppföljning                                                   10 kr/m2

Hela projektet:                                                            700 kr/m2 (i medel)

En sammanställning gjordes år 2015  av 45 Totalprojekt som hittills genomförts och i rapporten (på engelska) finns resultat för energianvändning och kostnader presenterade.

[wpfilebase tag=file id=121 /]