Projekt

Övertemperaturer i byggnadsbeståndet 

Den pågående klimatförändringen väntas leda till att värmeböljor blir allt vanligare. Det innebär att både befintliga och nya byggnader behöver anpassas till morgondagens värmeböljor för att inte riskera övertemperaturer som medför stora hälsorisker speciellt för känsliga grupper såsom äldre och barn. 

I Boverkets byggregler ställs idag endast krav på vilka lägsta inomhustemperaturer som ska kunna upprätthållas i en byggnad. Däremot ser Folkhälsomyndigheten över sina allmänna råd och planerar att införa nya riktvärden för högst inomhustemperatur som ska gälla även vid värmeböljor. 

Detta sammantaget skulle kunna innebära ett behov av komfortkyla i fler typer av byggnader och lokaler som inte har någon aktiv kyla idag, såsom äldreboende, bostäder och skolor. Samtidigt ställs allt högre krav på byggnadens energianvändning, exempelvis genom Direktivet kring byggnaders energiprestanda (EPBD).  

Under 2024 genomförs en förstudie för att kartlägga hur fastighetsägare och projektörer arbetar idag för att undvika övertemperaturer i befintliga och nya lokalbyggnader utan aktiv kyla, såsom äldreboenden, skolor och förskolor. Befintliga installations- och byggnadstekniska lösningar ska kartläggas samt utmaningarna som fastighetsägare ser och står inför kopplat till övertemperaturer i befintliga byggnader. Vidare syftar förstudien till att studera huruvida det finns behov av tydligare riktlinjer eller branschgemensamma metoder för att verifiera att krav på termisk komfort och byggnadens energiprestanda uppfylls.  

Är du nyfiken och vill veta mer om detta? Kontakta gärna victoria.edenhofer@chalmersindustriteknik.se