Projekt

Energigemenskaper-förutsättningar och möjligheter

Genom att få byggnader att samspela och dela energi i en Energigemenskap kan effektbehovet inom gemenskapen minskas samtidigt som Energigemenskapen kan bidra till uppbyggnad av kapacitet och ökad flexibilitet. Men för att göra detta praktiskt är det flera aktörer som behöver samverka och flera olika aktörers intressen behöver beaktas för att undvika suboptimering.

Energimyndigheten har nyligen fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att bilda och bedriva verksamhet i gemenskaper för förnybar energi och medborgarenergigemenskaper samt huruvida det behövs ytterligare insatser för att främja sådana gemenskaper.

Under 2024 genomför Belok, tillsammans med BeBo, utredningen Energigemenskaper-förutsättningar och möjligheter, med syfte att främja och möjliggöra utvecklingen av energigemenskaper genom att föreslå främjandeåtgärder utifrån olika aktörsperspektiv. Målet med utredningen är att ta fram ett underlag innehållande förslag till främjandeinsatser inklusive förslag till ramverk för aktörsamverkan. Underlaget kommer baseras dels på olika fastighetsägares perspektiv, dels på olika energibolags perspektiv. Förslagen ska kunna användas i Energimyndighetens pågående regeringsuppdrag om Energigemenskaper.

Vill du veta mer om projektet kontakta Mette Lager, CIT Renergy