Projekt

Vägledning, uppföljning och spridning av Grön bilaga

Inom Beloks Fördjupningsområde Samverkan har det tidigare utvecklats en samverkansmodell som utgör en struktur för arbetsprocessen kring Grönt hyresavtal. Den visar hur det implementeras i praktiken för att bidra till konkreta resultat.

Under 2021/2022 genomfördes ett projekt i syfte att bidra till större spridning av den Gröna bilagan samt att ta fram en vägledning till samverkansmodellen. I projektet undersöktes även hur den Gröna bilagan kan få en större spridning och genomslagskraft.

Enligt flera styrande dokument inom offentlig förvaltning framkommer att de offentliga ska agera föregångare inom bl.a. miljöområdet. Ett naturligt steg för att dessa verksamheter ska vara i framkant när det gäller miljöarbetet är att de tecknar Grönt hyresavtal. Genom enkätundersökning framkom att de offentliga hyresgästerna och fastighetsägarna ansåg att möjligheten att teckna Grön bilaga var goda och att det är ett sätt att bidra till att agera föregångare inom miljöområdet.

Det är viktigt att uppföljning av den Gröna bilagan sker för att visa på konkreta resultat och lyfta fram goda exempel. En litteraturstudie genomfördes för att ta fram nyckeltal som är användbara vid uppföljning av Grön bilaga. Enkätundersökning genomfördes även för att se vilka nyckeltal fastighetsägare och hyresgäster anser intressanta, där både offentlig sektor och privat verksamhet medverkade.

Utifrån resultatet av rapporten har en vägledning tagits fram till den nya samverkansmodellen.