Projektarkiv

Förstudie – Enkät för utvärdering av brukarkomfort

När det kommer till att utvärdera olika aspekter av inomhusmiljö finns det ett flertal befintliga enkäter att välja mellan. Det är ofta stor skillnad mellan de olika alternativen beträffande syfte, omfattning, hur frågorna ställs och på vilket sätt respondenterna ombeds att avge sina svar. Vissa enkäter fokuserar på inomhusmiljöns påverkan på hälsan, andra på komfort och en del enkäter handlar mycket om självupplevd arbetsprestation/produktivitet.

Denna förstudie innehåller både underlag till och förslag på en enkät för utvärdering av brukarkomfort i kontorsmiljöer. Centralt i förstudien har varit avvägningen mellan att göra en så enkel enkät som möjligt för att få en hög svarsfrekvens men samtidigt ge meningsfullt, detaljerat och tolkningsbart resultat.

Testa gärna enkäten och läs rapporten.