Projekt

Offentliga aktörer energieffektiviserar

Allt större krav kommer att ställas på offentliga aktörer vad gäller reducerad användning av energi och åtgärder för att energieffektivisera. I direktiv från EU kommer krav att ställas för att nå en klimatneutral byggnadssektor till 2050. Kraven kommer att införas relativt snart, de direkt påverkande direktiven EED och EPBD är under förhandling, och skärpningar av kraven över tid kan emotses.

Samtidigt som kraven skärps via direktiv har energipriserna snabbt stigit och det varnas nationellt för att eleffektbrist kan uppstå. Det finns alltså anledning att, utöver de krav som ställs utifrån, noga se över ekonomiska konsekvenser av handlandet inom den egna organisationen. 

Mot bakgrund av ovanstående är det på sin plats att se över på vilket sätt de verktyg som finns kan stödja de offentliga aktörerna på energieffektiviseringsresan och hur det bör kommuniceras och informeras. En översyn behövs även kopplad till behov av utbildning.  

Syftet med föreliggande studie är att övergripande identifiera metoder för att kommunicera och informera om samverkande kluster och av befintliga verktyg, som skulle underlätta offentliga aktörers långsiktiga resa mot en minskad energianvändning. Vilka är de lämpliga informationskanalerna och vilket är behovet av utbildning, anpassat efter de viktigaste målgrupperna?

Studien har genomförts i samverkan, Belok, BeBo och Energieffektiviseringsföretagen, Eneff.


Kontakt: Per-Erik Nilsson, CIT Renergy