Projekt

Laddinfrastruktur i fastigheter- Förstudie

Det kommer att bli allt vanligare för fastighetsägare att investera i laddinfrastruktur för att möta efterfrågan på laddmöjligheter för elektrifierade transporter. Med ökad försäljning av laddbara fordon kommer efterfrågan på laddpunkter att öka. Syftet med denna studie är att ge ägare av flerbostadshus och lokalfastigheter ett verktyg för att ta fram en strategi för laddning av elfordon.

Övergången till en elektrifierad framtid för fordonsflottan i Sverige har accelererat de senaste åren och en fungerande laddinfrastruktur är förutsättningen för fortsatt utveckling. Samtidigt är utvecklingen beroende av ett stort antal olika intressenter såsom biltillverkare, teknikutvecklare av betalningslösningar, produkt- och installationsföretag.

Med ökad försäljning av laddbara fordon kommer efterfrågan på laddpunkter att öka. Den senaste versionen av BBR, med krav på förberedelse av laddmöjlighet i hus med fler än 10 parkeringsplatser, kommer också att öka efterfrågan på laddinfrastruktur.

Den tidigare Belok/BeBo-förstudien ”Erfarenheter, möjligheter, och utmaningar – En utblick i Belok och BeBos medlemmars syn på laddindfrastruktur” påvisade en upplevd saknad av samordning av marknadens aktörer. För att kunna göra bra teknikval med god funktion och bra garanti för helheten behövs en sammanställning av vilka aktörer som finns och hur de samarbetar med varandra.

Genom en behovsanalys hos fastighetsägare identifieras vad som hänt och inte hänt sedan förra förstudien. Erfarenheter från installationers olika typer av administrativa system, för exempelvis debitering, bokning, sammanställs för att svara på följande frågor:

  • Vilka affärsmodeller bör användas?
  • Vilken utbyggnadsgrad är rimlig?
  • Vilken typ av laddning skall erbjudas?
  • Vilka typer av administrativa system för tex debitering och bokning finns på marknaden
  • Vilket regelverk finns kring laddinfrastruktur?
  • Vad händer med effektbehovet i fastigheten?
  • Hur säkerställer vi elsäkerheten?

Ta del av förstudierapporten nedan:

Ansvarig: Philip Junghahn, WSP och  Karin Glader, CIT Energy Management