Projekt

Energiåtervinning från spillvatten i storkök

I Sverige finns det mer än 30 000 storkök i offentliga och privata lokalfastigheter. I dessa byggnader genereras spillvatten av sådan mängd och temperatur att det finns en stor potential för att minska behovet av tillförd energi genom värmeåtervinning.

Flera av Beloks fastighetsägare med storkök har uttryckt intresse av att ta till vara på energin i spillvattnet, men också en osäkerhet vad gäller möjlig besparing och tillgänglig teknik. Lösningar som kombinerar fettavskiljning och värmeåtervinning från spillvatten efterfrågas. Förhoppningen är att sådana installationer ska spara mer energi till en lägre kostnad, minska utrymmesbehovet och öka verkningsgraden för fettavskiljaren.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en effektivare energianvändning i lokaler med storkök, genom att öka kunskapen och förutsättningarna för att i högre omfattning och grad kunna ta till vara på energin i spillvattnet i dessa fastigheter.

För att möta behoven av kunskapsökning och teknikutveckling rymmer detta projekt:

  • en mätstudie för identifiering av återvinningspotential i befintliga storkök,
  • framtagande av en kravspecifikation som ska underlätta för fastighetsägare vid upphandling av tekniska lösningar för avloppsvärmeväxlare i kombination med fettavskiljare.
  • en teknikutmaning där leverantörer utvecklar produkter, i form av skisser, för värmeåtervinning i kombination med fettavskiljning
  • uppföljning av system med fettavskiljare kombinerat med värmeåtervinning

Mätstudien och teknikutmaningen genomfördes under 2021 i samarbete med en beställargrupp, varav fem Belok-medlemmar. Detta resulterade i godkända bidrag från fyra leverantörer: Rensa, Aco Nordic, Isakssons och Evertherm. Uppföljning av ett system genomförs 2023-2024.

Resultat från projektet presenterades på ett webbinarium om värmeåtervinning ur spillvatten i storkök 23:e februari 2022. Ta del av dokumentationen och inspelningen från webbinariet via länken HÄR.


Kontakt: Maria Haegermark och Josep Termens