Projekt

Energigemenskaper för fastighetsägare – vägledning och stöd

Under 2023 startas nu en förstudie, som genomförts i samverkan mellan Belok och BeBo, med syfte att systematiskt sammanställa information om befintliga Energigemenskaper. Sammanställningen ska bidra till att tillgängliggöra kunskap om Energigemenskaper från ett praktiskt perspektiv. De sammantagna resultaten kommer att användas som stomme i en vägledning vilken tas fram i samverkan med aktörer som är intresserade av Energigemenskaper, med syfte att ge stöd och möjliggöra vidare implementering.

Målet med förstudien är att kartlägga Energigemenskaper som initierats eller drivs inom EU och på så sätt bidra med kompletterande kunskap och underlag som idag saknas för aktörer att driva utvecklingen av Energigemenskaper. Baserat på kartläggningen kommer en vägledning tas fram som ska utgöra stöd för aktörer som vill initiera en Energigemenskap.

Den primära målgruppen för denna förstudie är fastighetsägare. Utöver detta kommer även sekundära målgrupper beaktas, exempelvis hyresgäster, energibolag, andra myndigheter samt olika funktioner inom kommunen såsom energistrategier, planerare m.fl.

Kontakta gärna Mette Lager om du vill veta mer.