Projekt

Energigemenskaper för fastighetsägare – vägledning och stöd

EU har definierat Energigemenskaper som ett av flera verktyg som syftar till att fasa ut fossila bränslen och fasa in förnybara energikällor i energisektorn. Införandet kommer från EU:s ”Ren energi-paket” där en lagstiftning om Energigemenskaper introducerar Energigemenskapen som en ny organisationsform på energimarknaden. Enligt direktiv från EU avseende införandet av Energigemenskaper ska konkreta regelverk gällande Energigemenskaper implementeras i varje medlemslands lagstiftning senast juni 2021.

Under 2023 genomfördes en förstudie, i samverkan mellan Belok och BeBo, med syfte att systematiskt sammanställa information om befintliga Energigemenskaper utifrån ett antal olika kategorier. På så vis kan sammanställningen bidra till att tillgängliggöra kunskap och underlag som idag saknas för de aktörer som vill driva utvecklingen av Energigemenskaper.

Målet med förstudien har varit att kartlägga ett antal Energigemenskaper som initierats eller drivs inom Sverige och i övriga EU samt att baserat på den kunskapssammanställningen ta fram en vägledning som ska fungera som stöd för de aktörer som vill initiera en Energigemenskap. Den primära målgruppen för vägledningen är fastighetsägare, men vägledningen kan även fungera som stöd för andra aktörer. Ta del av vägledningen nedan.

Den sammanfattande slutsatsen från projektet är dock att om intentionen är att driva utvecklingen av Energigemenskaper i Sverige framåt så behöver flera hinder tas om hand. Läs den fullständiga rapporten nedan för att ta del av resultat och slutsatser samt förslag på hur arbetet kan tas vidare.


Kontakt: Mette Lager