Projekt

Energifrågor inom organisationer

Analys av den interna organisationens inverkan för hantering av energirelaterade frågor hos fastighetsägare

I denna förstudie har det närmare studerats vilken inverkan den interna organisationen har på utfallet av det energieffektiviseringsarbete som bedrivs hos fastighetsbolag. Djupintervjuer har genomförts med företrädare för Swedavia Energi, Akademiska Hus och Castellum för att genomlysa deras organisering och arbete med energirelaterade frågor.

Alla tre fastighetsbolag som medverkat i förstudien har kommit långt i sitt energiarbete. Det finns gemensamma framgångsfaktorer som kan lyftas, samtidigt som intervjuresultaten visar på att det är möjligt att komma långt i energiarbetet trots olika arbetssätt.

Från analysen identifierades sex olika kategorier av framgångsfaktorer i det interna energiarbetet för att effektivt uppnå resultat som kan inspirera andra organisationer,

  • Strategier och mål
  • Struktur och styrning
  • Åtgärder och processer
  • Resurser och kompetenser
  • Ledning och engagemang
  • Intressentsamverkan