Projekt

Totalmetodiken – användning, uppföljning och resultat

Den av nätverket Belok utvecklade Totalmetodiken får ett allt starkare intresse nationellt. Den testas och har testats av statliga, kommunala och privata fastighetsägare, som en metod att komma längre i energieffektivisering genom att sätta samman flera åtgärder i ett paket som beslutas om. Bland de som testat metoden är samstämmigheten stor, det är en mycket användbar metod som man gärna arbetar vidare med. Beslutsunderlaget med internräntediagram gör det enkelt att ta fram ett åtgärdspaket som uppfyller fastighetsägarens krav på internränta för lönsamhet. Men, även om metoden testats av ett antal fastighetsägare är spridningen sett över Sverige fortfarande relativt blygsam.

I olika sammanhang, t.ex. under utbildningar och vid presentationer av metoden, framkommer önskemål om att få ta del av verkliga utfall från genomförda projekt.

Syftet med denna uppföljning var att följa upp ett antal byggnader som genomgått samtliga etapper av Totalmetodiken, och redovisa uppnådda resultat. Uppföljningen genomfördes genom bl.a. intervjuer med fastighetsägare som har minst en byggnad som genomgått samtliga etapper av Totalmetodiken.

De intervjuade hade generellt goda erfarenheter av att använda Totalmetodiken. Bl.a. nämndes att det är tidseffektivt att genomföra projekt i helhet och paket. Dessutom framkom att det är positivt att Totalmetodikrapporter ser likadana ut varje gång, genom att de är uppställda på standardiserat sätt, och dessutom är åtgärdsförslagen rangordnade. Detta beskrevs göra det enkelt vid beslut. Flera av de intervjuade beskrev att resultatet blev bättre än förväntat. Utöver att åtgärderna bidragit till energibesparingar berättade flera att inomhusklimatet blivit avsevärt bättre.