Projekt

Innovationsupphandling – Sammanhållen drifttjänst för geoenergianläggningar 

Under hösten 2022 genomfördes inledande steg för en innovationsupphandling om Drift av geoenergilager som en tjänst. Fastighetsägare med geoenergianläggningar i drift intervjuades separat och samlades sedan i beställargruppsmöten för att diskutera ämnet gemensamt. Sammanfattningsvis fanns det bland fastighetsägarna en enighet om att en drifttjänst för geoenergianläggningar skulle vara nyttig och användbar, även om det varierar hur stort behovet är för respektive fastighetsägare. Flera skulle behöva mer omfattande stöd för att få ordning på sin drift, medan andra är mer trygga med sin interna kompetens men ser ändå ett värde i att extern driftexpertis kan se över förbättringspotential. Utmaningar som fastighetsägarna beskrivit är svårigheter med att optimera driften av kylmaskiner och värmepumpar för olika driftfall samt att se till att hela geoenergianläggningen tillsammans med fastighetens kyl- och värmesystem är anpassat för en så god effektivitet som möjligt. Det upplevs av många att ansvaret för helheten hamnar mellan stolarna mellan olika aktörer.

På uppdrag av Energimyndigheten har ett upphandlingsunderlag till en innovationsupphandling som rör en sammanhållen drifttjänst för geoenergianläggningar arbetats fram. Upphandlingsunderlaget har tagits fram genom input från fastighetsägare inom Belok. Detta upphandlingsunderlag i sin helhet finns att ta del av i bilaga A.

Tjänsten som ska upphandlas är en sammanhållen drifttjänst bestående av:

  • Inledande övergripande optimering av geoenergianläggningens funktion och dess interaktion med fastighetens totala energisystem för värme/kyla, ventilation, tappvarmvatten, etc.
  • Kontinuerlig drift av geoenergianläggningen inklusive löpande optimering.

För att få input från leverantörer samt att leverantörerna skulle få information om eventuellt kommande innovationsupphandling så har en RFI (Request for information) skickats ut i TendSign. Den utskickade RFI:n finns i bilaga E och de inkomna svaren på den RFI som skickats ut har sammanfattats i bilaga F.

En övergripande rapportering av uppdraget återfinns i följande rapport:

Nedan kan återfinns även följande bilagor:

Bilaga B, C och D avses att vidareutvecklas i en nästa etapp och kommer sedan att finnas att ta del av genom belok.se.

Hör av er till Alexander Gerdin om ni är intresserade av mer information eller har frågor.