Projekt

Laststyrning

Det finns ett stort behov och intresse av att kartlägga och använda olika metoder för att minska effekttoppar i fastigheters energianvändning. Inte minst för att mildra och hantera den pågående energikrisen där kapacitetsbrist för el har blivit aktuell.

Belok och BeBo har tillsammans genomfört en förstudie med syfte att genomlysa och sammanställa vilka behov som finns hos fastighetsägare gällande metoder, funktioner och anvisningar om hur samkörning av byggnadens olika delsystem kan och bör ske för att reducera och styra effektuttaget från det allmänna elnätet. I studien kartläggs befintliga system och funktioner för laststyrning och behovet för utveckling av nya.

Studien genomfördes genom litteraturstudier samt intervjuer med representanter från olika fastighetsbolag som äger och förvaltar olika typer av byggnader. Fastighetsägare med både lokaler och flerbostadshus har varit med och givit sina synpunkter, erfarenheter och identifierade områden för utveckling.

Denna studie påvisar att det finns utvecklingsbehov för metoder och funktioner för laststyrning och effektreduktion både för lokaler och flerbostadshus. Fastighetsägare efterfrågar utveckling av bättre lösningar för lastsyrning.