Projekt

Klimatfrågan i beslutsprocessen

För att minska klimatpåverkan från byggande och renovering krävs åtgärder. I förstudien ”Klimatkrav i byggprocessen” undersöktes vilka fördelar fastighetsägare ser med att ställa klimatkrav i byggprocessen. Flera fastighetsägare ser miljö och klimatmässiga samhällsnyttor, men har ofta svårare att motivera nyttan inom det enskilda företaget. Under den workshop som hölls inom nämnd förstudie var deltagarna överens om att det krävs incitament för att påbörja och driva klimatarbetet. Vilka incitament som är lämpliga och hur klimatarbetet praktiskt ska gå till är svårare att svara på. Hur kan olika aktörer styras till att göra rätt i alla lägen? Bra verktyg, tydliga gränsvärden och skatt på utsläpp var några förslag som nämndes.

Under 2020 genomfördes en förstudie med syfte att ge fastighetsföretag ökade förutsättningar att i enskilda byggprojekt parallellt med energikrav och andra krav också ställa krav på klimatpåverkan.

Studien genomfördes genom litteraturstudier samt intervjuer med fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, representanter inom akademi samt en konsult inom cirkulär ekonomi, för att få en inblick i hur klimatpåverkan hanteras idag i samband med bygg- och renoveringsprojekt.

Genom förstudien visas att det bl.a. krävs kompetensutveckling inom området. Trots detta finns redan idag mycket man som beställare kan tänka på och kravställa vid upphandling. I denna rapport nämns några exempel såsom att ställa klimatkrav på enskilda komponenter och själva byggarbetsplatsen.