Projekt

Branschstandard

Beloks medlemsföretag Castellum har initierat ett arbete som omfattar drift av byggnader, med fokus på styr- och övervakning. I arbetet har även andra medlemsföretag från både Belok och BeBo deltagit tillsammans med representanter från flera branscher: entreprenörer, konsultföretag, installatörsföretag, m fl. För att nå ett modernare sätt att handla upp styrentreprenader och således förbättra möjligheten till effektiv drift av byggnader föreslås att en branschstandard gällande utformning av ett antal ”typrum och typsystem” tas fram.

Syftet med denna förstudie är främst att bedöma på vilket sätt Energimyndighetens behovsägarnätverk, Belok och BeBo, skulle kunna bidra till utvecklingen av en föreslagen gemensam branschstandard. Förstudien ska därigenom bidra till att en branschstandard på sikt ska komma till stånd och att Energimyndighetens behovsägarnätverk finns med som drivande aktörer. Förstudien diskuterar och ger förslag på:

  • Hur det pågående initiala arbetet som utförts kan lyftas över till en bred neutral arbetsgrupp som tar arbetet i hamn.
  • Hur den nya arbetsgruppen bör utformas.
  • Hur det fortsatta arbetet skulle kunna finansieras.
  • Lämplig huvudman för en framtida branschstandard.

Arbetet har skett i dialog med en referensgrupp bestående av representanter från Castellum, som lett det initiala arbetet som genomförts, samt Akademiska hus och Vasakronan.


Kontakt: Per-Erik Nilsson, CIT Renergy