Projekt

Utbildningsbehov Totalmetodiken – Kvalitetssäkring av konsulter

I denna studie har en utbildning tagits fram inriktad på Totalmetodiken för att förbereda och kvalitetssäkra Totalmetodikkonsulter. Utbildningen väver dessutom in den metodik som utvecklats av BeBo och som går under namnet Rekorderlig Renovering.

Utbildningsmaterial har tagits fram för två målgrupper; dels för blivande kvalitetssäkrade Totalmetodikkonsulter, dels för personer i beslutsfattande ställning, såsom tjänstemän inom kommunal förvaltning beslutsfattare, politiker, etc.

Utbildningen för den första målgruppen riktar sig främst till certifierade energiexperter (behörighet Kvalificerad) och till certifierade energikartläggare, men också till projektörer/entreprenörer med motsvarande kunskap och erfarenhet. Det hela har utformats för att motsvara en heldags undervisning med fokus på Totalmetodikens etapp 1, dvs den etapp där alla åtgärder identifieras, kostnadssätts, paket utformas och beslutsunderlag tas fram inför genomförandet i etapp 2 och uppföljningen i etapp 3. I anslutning till utbildningen för den första målgruppen har ett kunskapstest genomförts. Av det skälet har även en ”frågebank” tagits fram, samt en specifikation över förkunskapskrav.

Utbildningen för den andra målgruppen (politiker, etc.) är snarast att betrakta som ett seminarium om Totalmetodiken.

Projektet har genomförts i ett samarbete mellan, Belok, BeBo och EMTF. För att ytterligare säkerställa utbildningens kvalitet och relevans har en referensgrupp engagerats med representanter för Energimyndigheten, Boverket och Sveriges Allmännytta. Vidare genomfördes intervjuer med representanter inom Belok- och BeBonätverken för att identifiera eventuella kunskapsbrister hos certifierade energiexperter och energikartläggare.  

Pilotutbildningstillfällen hölls under augusti och september 2021 för utvalda personer i regi av EMTF; ett för respektive målgrupp.  

Kontakt: Daniel Olsson, CIT Energy Management