Projekt

Mätmetodik för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation

Värmeåtervinning i frånluftsventilation är en central energieffektiviseringsåtgärd i fastigheter. I storkök finns stor potential för värmeåtervinning, men det kan dock vara svårt att säkerställa funktionen på grund av fettansamling i ventilationssystemet.

I detta projekt har en testmetodik för att mäta och utvärdera fettavskiljningssystem för storköksventilation tagits fram. Praktiska fältmätningar och laboratorieförsök har genomförts och ett antal fettreduceringslösningar har testats med avseende på effektivitet. Testmetodiken kompletteras med säkerhets- och underhållsanvisningar till de olika fettreduceringsmetoderna.

Projektet har genomförts av RISE Research Institutes of Sweden med hjälp av CIT Energy Management.