Projektarkiv

Förstudie Kartläggning av Byggföretagens energidata

Byggentreprenörers innehav av energirelaterade data från byggprojekt har kartlagts i en förstudie. Syftet är att ge underlag till en bedömning om, och i så fall på vilket sätt, beräknade och uppmätta energidata skulle kunna användas för nationella ändamål.

Det konstateras att frågan är svår att ge ett direkt svar på och vidare analyser behövs för att ge en mer heltäckande bild. Men samtidigt konstateras att data som finns hos vissa av byggföretagen kan användas för ändamål som byggföretagen kan ha nytta av. Det finns mycket sparad data, men hantering och uppföljning av den brister.

Det föreslås bland annat att man i ett framtida projekt utvärderar olika tekniska lösningar för att skapa möjlighet för byggföretagen att digitalisera och samla energidata från både beräkningar och mätningar.