Projekt

Tolkningar och möjligheter med EU taxonomin ur ett fastighetsägarperspektiv

EUs taxonomiförordning innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar och är en del av ramp paketet Green Deal. Fastighetsägare och entreprenörer tillhör de samhällssektorer som kommer att påverkas av förordningens innehåll.

Föreliggande förstudie syftar till att identifiera avsnitt i taxonomin, kapitel 7 Bygg och fastighetsverksamhet, som ger utrymme för olika tolkningar, analysera lydelsen och sätta den i ett svenskt fastighetsägarperspektiv.

Arbetet med att analysera hur taxonomin kan komma att påverka fastighetsägare, och andra verksamma mot fastigheter, är komplext. Det är många aktörer som arbetar med att studera dokumenten, från olika perspektiv och gör därmed olika tolkningar. Vid förstudiens analys av insamlad information har flera generella frågeställningar identifierats som påverkar flera av miljömålen, kriterierna eller införandet av taxonomin i allmänhet.

Det har i projektet konstaterats att det finns en hel del olika perspektiv på hur stor del av företagens verksamhet som i slutändan kommer att omfattas av, och kunna linjeras med (uppfylla) taxonomin. Taxonomin ställer många krav på uppfyllnad men innehåller få krav på redovisning och dokumentation. Det innebär att branschöverskridande tolkningar och förhållningsätt kommer att behövas tas fram. Det är även troligt att det i taxonomins linda kommer finnas stor tillit till de granskade aktörer men att kravbilden allt eftersom kommer att skärpas.

Läs den fullständiga rapporten nedan för att ta del av samtliga resultat och slutsatser samt förslag på hur arbetet med taxonomin kan tas vidare.

Rapporten är framtagen i samverkan mellan Belok, BeBo och LÅGAN.