Projekt

Utveckling av ny samverkansmodell kring Gröna hyresavtal

Genom förstudien ”Kartläggning – Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster” framkom att enskilda fastighetsägare inte kan visa några konkreta resultat som Gröna hyresavtal lett till. Bidragande orsaker kan vara avsaknad av faktiskt samarbete, bristfällig uppföljning samt otillräcklig spridning av erfarenheter och goda exempel. Genom förstudien kan det därmed konstateras att det finns goda möjligheter till vidareutveckling av arbetet kring Gröna hyresavtal. Baserat på detta föreslogs en samverkansmodell som innebär en ny arbetsmetodik kring Gröna hyresavtal för att underlätta användningen och spridning av resultat.

Under 2020 genomfördes en förstudie med syfte att bland annat visa på hur Grönt hyresavtal och företagens miljöcertifieringar kan samverka och underlätta i hållbarhetsarbetet. Förstudien fokuserade även på möjligheter kring incitamentsavtal och utveckling av Grönt hyresavtal som passar väl för livsmedelslokaler.

Studien genomfördes genom litteraturstudier samt enkätundersökningar och workshop med hyresgäster samt fastighetsägare där de fick möjlighet att diskutera och påverka vidareutvecklingen av samverkansmodellen.

Genom förstudien visas bl.a. att flera miljöcertifieringar har tydlig koppling till Grönt hyresavtal alternativt täcker in flera områden inom Grönt hyresavtal. Dessutom framkom att det Gröna hyresavtalet inte behöver kompletteras för att kunna tillämpas av livsmedelslokaler. Däremot finns önskemål om att utveckla en form av gränsdragningslista där det tydligt framgår vem som ansvarar för vad vid användning av spillvärme.