Wihlborgs

Wihlborgs ska utveckla, äga och i egen regi förvalta kommersiella fastigheter, med fokus på välfungerande delmarknader i Öresundsregionen.

Medlemsrepresentant är Jenny Wahl.

Vårt ansvar och uppdrag: Fokus på långsiktigt hållbar tillväxt

För Wihlborgs är hållbarhet grunden till lönsamma affärer. Därför arbetar vi långsiktigt för att ständigt utvecklas i en hållbar riktning. Genom vår verksamhet är vi med och skapar förutsättningar för näringslivet i Öresundsregionen att växa och utvecklas. Vi är djupt rotade här och det är här vår framtid finns. Det betyder att vi bryr oss om vad som händer i vår omgivning, med vårt samhälle och med människorna som bor och verkar här. Idag och i morgon. Hållbara affärer är en del av vårt DNA, och det som styr vår färdriktning.

Energimål

Före utgången av 2025 vill vi bland annat uppnå följande:

 • Den totala energianvändningen i våra fastigheter ska vara max 85 kWh/m2 (total inköpt energi, fjärrvärme, fjärrkyla, el och biogas).
 • Energianvändningen ska minska med minst 10% (lika bestånd).
 • Egna solcellsanläggningar ska utgöra en total installerad effekt om 10 000 kWp.
 • Energiklasserna A tom E ska enbart finnas inom fastighetsbeståndet.

Så arbetar vi för att nå målen: Löpande energieffektiviseringsprojekt och energioptimerade produkter

Användningen av energi i Wihlborgs fastigheter är en av våra mest betydande miljöaspekter. Vi arbetar löpande med energieffektiviseringsprojekt i fastigheterna. Arbetet grundas på lagstiftning, byggregler och inte minst EU-taxonomin för hållbara investeringar. Den interna styrningen utgår från Wihlborgs miljöpolicy och miljöledningssystem med bland annat instruktioner och uppföljningssystem upprättade för månadsvis energiuppföljning i förvaltningen.

Vi arbetar också med att säkerställa att våra energideklarationer (lagkrav) är uppdaterade och genomför energikartläggningar vid behov. I våra byggprojekt säkerställer vi att vi bygger energieffektivt och köper in energioptimerade produkter vid ny- och ombyggnation. Energi och klimat är ett av de högst prioriterade områdena i Wihlborgs och vi har satt flera mål som syftar till att minska vår energianvändning och klimatpåverkan.

Vi följer ständigt upp vår energianvändning, hittar energibesparingspotential och investerar i teknik som förbättrar våra byggnaders drifts- och energiprestanda. Bland de effektivaste metoderna vi använder kan vi nämna de kylvärmepumpar som under uppvärmningssäsong sparar både värme och kyla – utan att bidra till potentiella koldioxidutsläpp.

RESULTAT

Wihlborgs har under lång tid arbetat med energieffektivisering i egen regi genom vår egen kunniga driftspersonal och byggt ut lämpliga styrsystem för fungerande övervakning.

*Energianvändningen mäts fr o m 2021 i kWh/m2 Atemp och inkluderar uppvärmning (normalårskorrigerad), tappvarmvatten, fastighetsel och komfortkyla sk specifik energianvändning. Förändringen mäts mot föregående år. Tidigare år mättes total köpt energi genom Wihlborgs egna energiabonnemang, per kvm Atemp.

Vi ser sänkt användningen av energi (normalårskorrigerat) med 10% from 2022 från en specifik energianvändning om 92 kWh/m2 Atemp till 83. För perioden 2022 – 2025 har vi ansatt energimål om 85 specifik energianvändning, kWh/m2 Atemp.

Insatser som genomförts senaste året är ytterligare anpassningar för att hjälpa kunderna med att spara på energi som gynnar ekonomin, som t ex installation av kylvärmepumpar, styrning av ventilation, installation av solceller, utbyte av kylmaskiner.

Därutöver har vi också fortsatt med våra löpande energieffektiviseringar i fastigheterna och dessutom installerat ytterligare solcellsanläggningar. Totalt hade vi en installerad maxeffekt om cirka 5 716 kWp inom hela Wihlborgs koncern i slutet av 2023, vilket bidrar till att minska behovet av inköpt el.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 113
 • 2017
 • 106
 • -6,3%
 • 2018
 • 99
 • -6,0%
 • 2019
 • 103
 • 3,1%
 • 2020
 • 95
 • -7,4%
 • 2021*
 • 92
 • 2022
 • 89
 • -3,3%
 • 2023
 • 83
 • -6,0%