Wihlborgs

Wihlborgs ska utveckla, äga och i egen regi förvalta kommersiella fastigheter, med fokus på välfungerande delmarknader i Öresundsregionen.

Medlemsrepresentant är Jenny Wahl.

Vårt ansvar och uppdrag: Fokus på långsiktigt hållbar tillväxt

För Wihlborgs är hållbarhet grunden till lönsamma affärer. Därför arbetar vi långsiktigt för att ständigt utvecklas i en hållbar riktning. Genom vår verksamhet är vi med och skapar förutsättningar för näringslivet i Öresundsregionen att växa och utvecklas. Vi är djupt rotade här och det är här vår framtid finns. Det betyder att vi bryr oss om vad som händer i vår omgivning, med vårt samhälle och med människorna som bor och verkar här. Idag och i morgon. Hållbara affärer är en del av vårt DNA, och det som styr vår färdriktning.

Energimål

Före utgången av 2022 vill vi bland annat uppnå följande:

 • Den totala energianvändningen i våra fastigheter ska vara max 95 kWh/m2 (total inköpt energi, fjärrvärme, fjärrkyla, el och biogas).
 • Energianvändningen ska minska med minst 1% per år (lika bestånd).
 • Egna solcellsanläggningar ska installeras som har en minsta maxeffekt om 3000 kWp.

Så arbetar vi för att nå målen: Löpande energieffektiviseringsprojekt och energioptimerade produkter

Användningen av energi i Wihlborgs fastigheter är en av våra mest betydande miljöaspekter. Vi arbetar löpande med energieffektiviseringsprojekt i fastigheterna. Arbetet grundas på lagstiftning, byggregler och inte minst EU-taxonomin för hållbara investeringar. Den interna styrningen utgår från Wihlborgs miljöpolicy och miljöledningssystem med bland annat instruktioner och uppföljningssystem upprättade för månadsvis energiuppföljning i förvaltningen.

Vi arbetar också med att säkerställa att våra energideklarationer (lagkrav) är uppdaterade och genomför energikartläggningar vid behov. I våra byggprojekt säkerställer vi att vi bygger energieffektivt och köper in energioptimerade produkter vid ny- och ombyggnation. Energi och klimat är ett av de högst prioriterade områdena i Wihlborgs och vi har satt flera mål som syftar till att minska vår energianvändning och klimatpåverkan.

RESULTAT

Wihlborgs har under lång tid arbetat med energieffektivisering i egen regi genom vår egen kunniga driftspersonal och byggt ut lämpliga styrsystem för fungerande övervakning. Vi ser att användningen av energi överlag gick ned under 2020, såväl i absoluta som relativa termer (per m2). Totalt användes 6 procent mindre energi jämfört med 2019 och energianvändningen per kvadratmeter landade strax över 95 kWh/m2 vilket är mycket nära vårt mål för 2022. Det är tydligt att en lägre närvaro på våra hyresgästers arbetsplatser under pandemin har bidragit till denna nedgång i energianvändning under 2020.

Därutöver har vi också fortsatt med våra löpande energieffektiviseringar i fastigheterna och dessutom installerat ytterligare solcellsanläggningar. Totalt hade vi en installerad maxeffekt om cirka 1 620 kWp i slutet av 2020, vilket bidrar till att minska behovet av inköpt el.

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar total köpt verksamhetsel (vissa hyresgäster har egna elabonnemang), värme och kyla. Förändringen mäts mot föregående år.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 113
 • 2017
 • 106
 • -6,3%
 • 2018
 • 99
 • -6,0%
 • 2019
 • 103
 • 3,1%
 • 2020
 • 95
 • -7,4%
 • 2021
 • 102
 • 7,4%