Malmö Stad Serviceförvaltningen

Malmö Stads Serviceförvaltning med dess affärsområde Stadsfastigheter förvaltar cirka 1,6 miljoner kvadratmeter av stadens byggnader fördelade på 586 objekt geografiskt spridda runtom i Malmö. Stadsfastigheter bygger och anpassar lokaler av olika slag till exempel skolor, förskolor, kulturbyggnader, fritidsfastigheter, äldreomsorgsbyggnader, LSS och brandstationer.

Medlemsrepresentant är Ingemar Jönsson

En god inom- och utomhusmiljö och ett hållbart miljöarv

Vi ska arbeta för en god inom- och utomhusmiljö och ge kommande generationer ett hållbart miljöarv genom att välja material och lösningar som bidrar till effektiv resurshushållning samt konsekvent kretsloppstänkande.

Energimål

 • Minska energianvändningen med 30% år 2020 i förhållande till den genomsnittliga energianvändningen 2001-2005 (basvärde 201 kWh/m2).
 • Andelen förnybar energi ska vara 100% år 2020.
 • Total köpt energi används som indikator (fastighetsenergi och verksamhetsenergi), kvadratmeterytan mäts i BTA.

Så arbetar vi för att nå målen: Kartläggning och individuell mätning

Energianvändningen i Malmö ska bli effektivare, vi ska byta till förnybara energislag och vi ska bli bättre på planering, ekonomi, säkerhet och kunskap.

 • Med energikartläggningar som grund upprätta program för att genomföra energibesparande åtgärder, bland annat genom att utbilda och utveckla driftorganisationen.
 • Införa individuell mätning av energianvändningen.
 • Ersätta värmeförsörjningen med fjärrvärme eller energi från förnybara energikällor.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 BTA och inkluderar fastighetsel, värme, kyla och verksamhetsenergi. Förändringen utgår från basvärdet 201 kWh/m2, vilket är en genomsnittlig användning mellan år 2001 till 2005. Samtliga siffror anges i heltal.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2013
 • 161
 • -20%
 • 2014
 • 155
 • -23%
 • 2015
 • 158
 • -22%
 • 2016
 • 151
 • -25%
 • 2017
 • 148
 • -27%
 • 2018
 • 141
 • -30%
 • 2019
 • 139
 • -31%
 • 2020
 • 133
 • -34%