Malmö Stad Serviceförvaltningen

Malmö Stads Serviceförvaltning med dess affärsområde Stadsfastigheter förvaltar cirka 1,8 miljoner kvadratmeter av stadens byggnader fördelade på 600 objekt geografiskt spridda runtom i Malmö. Stadsfastigheter bygger och anpassar lokaler av olika slag till exempel skolor, förskolor, kulturbyggnader, fritidsfastigheter, äldreomsorgsbyggnader, LSS och brandstationer.

Medlemsrepresentanter är Mirza Zahirovic och David Wadst.

Vårt ansvar och uppdrag: En god inom- och utomhusmiljö och ett hållbart miljöarv

Vi ska arbeta för en god inom- och utomhusmiljö och ge kommande generationer ett hållbart miljöarv genom att välja material och lösningar som bidrar till effektiv resurshushållning samt konsekvent kretsloppstänkande.

Energimål

Sedan maj 2022 är målet att energianvändningen i stadens förvaltningar och bolag, samt för byggnader i Malmös geografiska område, ska ha minskat med 15 procent år 2030 jämfört med 2019 års energianvändning. Målet avser köpt energi, varför ett sätt att bidra till måluppfyllelsen är installation av egenproduktion, exempelvis solelenergi. Tidigare mål var att till 2020 minska energianvändningen med 30% relativt genomsnittlig energianvändning 2001-2005.

Så arbetar vi för att nå målen: Kartläggning och individuell mätning

Energianvändningen i Malmö ska bli effektivare, vi ska byta till förnybara energislag och vi ska bli bättre på planering, ekonomi, säkerhet och kunskap.

 • Med energikartläggningar som grund upprätta program för att genomföra energibesparande åtgärder, bland annat genom att utbilda och utveckla driftorganisationen.
 • Individuell mätning av energianvändningen.
 • Fasa över värmeförsörjningen till fjärrvärme eller energi från förnybara energikällor.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 BTA och inkluderar fastighetsel, värme, kyla och verksamhetsenergi. Förändringen utgår från basvärdet 201 kWh/m2, vilket är en genomsnittlig användning mellan år 2001 till 2005. Siffrorna avser köpt energi och anges i heltal.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2015
 • 158
 • -22%
 • 2016
 • 151
 • -25%
 • 2017
 • 148
 • -27%
 • 2018
 • 141
 • -30%
 • 2019
 • 139
 • -31%
 • 2020
 • 133
 • -34%
 • 2021
 • 134
 • -33%
 • 2022
 • 132
 • -34%