Malmö Stad Serviceförvaltningen

Malmö Stads Serviceförvaltning med dess affärsområde Stadsfastigheter förvaltar cirka 1,8 miljoner kvadratmeter av stadens byggnader fördelade på 600 objekt geografiskt spridda runtom i Malmö. Stadsfastigheter bygger och anpassar lokaler av olika slag till exempel skolor, förskolor, kulturbyggnader, fritidsfastigheter, äldreomsorgsbyggnader, LSS och brandstationer.

Medlemsrepresentanter är Christoffer Malm och Håkan Lindström.

Vårt ansvar och uppdrag: En god inom- och utomhusmiljö och ett hållbart miljöarv

Vi ska arbeta för en god inom- och utomhusmiljö och ge kommande generationer ett hållbart miljöarv genom att välja material och lösningar som bidrar till effektiv resurshushållning samt konsekvent kretsloppstänkande.

Energimål

Stadsfastigheters energistrategi förhåller sig till Malmö Stads Energistrategi (Energistrategi för Malmö 2022–2030), antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2022. Energistrategi för Malmö 2022–2030 anger följande: Energianvändningen per kvadratmeter i den kommunala verksamheten har minskat med 15 procent. Malmö stads verksamheter har minskat sin köpta energi med minst 15 procent. Detta innefattar både stadens byggnadersenergianvändning och den energi som Malmö stads verksamheter använder. Jämförelse görs per kvadratmeter mot 2019 års energianvändning.

Lokalförsörjarplan 2025–2034 anger följande: Stadsfastigheter utför 2034 sitt grunduppdrag energieffektivt med målet att minska den totala energianvändningen inklusive verksamhetsel i Malmö Stadsfastigheter med 35 procent till 2034 mot 2022 års användning. Det innebär att energianvändningen 2034 uppgår till 85,4 kWh/kvm BTA per år.

Verksamhetsplan 2024 ställer upp riktlinjer för måluppfyllnad under mandatperioden. Den anger följande: Indikator, minskning av den totala mängden köpt energi per kvadratmeter Atemp (kWh/kvm) i förhållande till 2022 års användning (normalårskorrigerad). Önskat utfall 2026, 13 kWh/kvm.

Så arbetar vi för att nå målen: Kartläggning och individuell mätning

Energianvändningen i Malmö ska bli effektivare, vi ska byta till förnybara energislag och vi ska bli bättre på planering, ekonomi, säkerhet och kunskap.

 • Med energikartläggningar som grund upprätta program för att genomföra energibesparande åtgärder, bland annat genom att utbilda och utveckla driftorganisationen.
 • Individuell mätning av energianvändningen.
 • Fasa över värmeförsörjningen till fjärrvärme eller energi från förnybara energikällor.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 BTA och inkluderar fastighetsel, värme, kyla och verksamhetsenergi. Förändringen utgår från basvärdet 201 kWh/m2, vilket är en genomsnittlig användning mellan år 2001 till 2005. Siffrorna avser köpt energi och anges i heltal.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 151
 • -25%
 • 2017
 • 148
 • -27%
 • 2018
 • 141
 • -30%
 • 2019
 • 139
 • -31%
 • 2020
 • 133
 • -34%
 • 2021
 • 134
 • -33%
 • 2022
 • 132
 • -34%
 • 2023
 • 127
 • -37%