Granitor

I januari 2022 bytte vi namn från Midroc till Granitor. Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Vi utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder. Fastighetsbeståndet omfattar ett tiotal fastigheter, bl a World Trade Center Malmö, Lund och Helsingborg, med en uthyrningsbar yta på drygt 100 000 kvm. Bolaget äger även 600 000 kvadratmeter byggrätter för bostäder och kommersiella ytor, främst i Öresundsregionen.

Medlemsrepresentant är Annika Mattsson.

Vårt ansvar och uppdrag: Att förvalta och utveckla fastigheter som bidrar till hållbar samhällsutveckling och en bättre framtid.

Vårt uppdrag är att i Öresundsregionen, utifrån ett långsiktigt perspektiv, förvalta och utveckla kontorsfastigheter på bra lägen (AA-lägen samt AAA-lägen).

Hållbarhetsarbetet är för oss en självklarhet och är helt integrerat i vårt vardagliga arbete när vi är med och skapar ett samhälle där människor ska leva, utvecklas och må bra. För att lyckas måste vi fokuserar på helheten ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Ett viktigt mål är att minska fastigheternas totala miljöbelastning. För att lyckas med detta ligger i dag stort fokus på att minska klimatbelastningen (CO2) och uppnå klimatneutralitet.

Granitor Properties följer LFM30s metod och mål för klimatneutralitet. Läs vidare på LFM30 – Netto noll CO2-utsläpp till 2030.

Energimål

Hållbarhetsmål 2023

För de 10-tal fastigheter vi förvaltar har vi följande energimål:

 • Att för fastigheter som förvaltas bibehålla den nivå av certifiering (Miljöbyggnad, Well m fl) som fastigheten erhållit under projektgenomförandet och dess inledande förvaltningsfas.
 • Att för fastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv ha en energiklassning om minst B vid genomförd energideklaration (kommande energiklass).
 • Om en fastighet inte når ovan nivåer för energideklaration (B) ska vi vid var tid ha en uppdaterad lista med prioriterade energibesparande åtgärder som bidrar till att nå ovan satta hållbarhetsmål vad gäller energiklassning (och certifieringar).
 • Minska mängden restavfall från våra fastigheter genom ändrad hantering avfall, återkoppling till hyresgäster vikt av avfallets olika fraktioner.

Så arbetar vi för att nå målen: Digitalisering, tydliga mål, engagerade medarbetare och samarbeten med andra.

För att lyckas med att nå och följa upp energi- och klimatmålen arbetar vi med att utveckla och öka digitaliseringen. Förfina användandet av olika nyckeltal och mål, så att de är till praktisk hjälp för de olika delarna inom organisationen och för att se resultat av sitt fina arbete. Vårt mål är att alla medarbetare skall arbeta enligt vår struktur för att Ansvarsfulla affärer ska uppnås. För att lyckas nå till klimatpositiv fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning krävs samarbete med andra, därför arbetar vi hårt i olika samarbetsformer och nätverk för att nå dit.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp. Siffrorna inkluderar fastighets- och verksamhetsel, värme, varmvatten, kyla och avser köpt energi. Förändringen mäts mot basår 2021.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2021
 • 112
 • 2022
 • 114
 • 2%
 • 2023
 • 113
 • -1%