Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader; kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och slott (bl a Kungliga Slottet och Drottningholm, den senare listad som ett världsarv). Totalt rör det sig om två miljoner kvadratmeter fördelat på 3000 byggnader och till det 6,5 miljoner hektar mark – en sjundedel av Sveriges yta.

Medlemsrepresentant är David Nord.

Vårt ansvar och uppdrag: Hållbart byggande och hållbar förvaltning

Statens fastighetsverks (SFV) hållbarhetsarbete ska bidra till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, klimatavtalet och nationella mål inom vårt verksamhetsområde, till exempel de nationella miljökvalitetsmålen.

Vi driver ett systematiskt arbete för att minska resurs-, klimat-, miljö- och hälsopåverkan genom att gynna biologisk mångfald, välja och hantera material utifrån ett livscykelperspektiv, förbättra inomhusmiljön samt minska energianvändningen, näringsläckaget och mängden föroreningar.

Energimål

 • SFV ska på uppdrag av regeringen minska den specifika energianvändningen med 20,9 GWh från och med år 2014 till och med år 2030.
 • Den specifika energianvändningen skall minska med 2% årligen fram till 2030.

Så arbetar vi för att nå målen: Förbättrar driften och har fokus på storförbrukande fastigheter

 • Nybyggnadsprojekt och ombyggnadsprojekt av större omfattning ska där det är möjligt certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 Ombyggnad. Utgångskravet vid projektstart är att uppnå betyget silver för varje indikator tillhörande energiområdet.
 • Under 2018 startade SFV en driftcentral. Syftet med driftcentralen var att sänka energianvändningen med bibehållet eller förbättrat klimat. Under 2021 permanentades och expanderade driftcentralen. Genom att systematiskt analysera energianvändningen och fastigheternas status via våra övervakningssystem, kan vi optimera energianvändningen. Våra drifttekniker genomför sedan åtgärder för att effektivisera fastigheterna.
 • SFV har gått vidare med att i detalj utreda högförbrukare i beståndet (ca 20-25%).

RESULTAT

Nedan redovisas energianvändningen för inrikes byggnader i kWh/m2 Atemp och inkluderar fastighetsel, värme och kyla. Siffrorna avser specifik energianvändning (exkl verksamhetsel) och anges i heltal. Förändringen mäts mot föregående år.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 114
 • 2017
 • 112
 • -2%
 • 2018
 • 112
 • 0%
 • 2019
 • 112
 • 0%
 • 2020
 • 110
 • -2%
 • 2021
 • 112
 • 2%
 • 2022
 • 109
 • -3%
 • 2023
 • 106
 • -4%