Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader; kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och slott (bl a Kungliga Slottet och Drottningholm, den senare listad som ett världsarv). Totalt rör det sig om två miljoner kvadratmeter fördelat på 3000 byggnader och till det 6,5 miljoner hektar mark – en sjundedel av Sveriges yta.

Medlemsrepresentant är David Nord.

Vårt ansvar och uppdrag: Hållbart byggande och hållbar förvaltning

Statens fastighetsverks (SFV) hållbarhetsarbete ska bidra till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, klimatavtalet och nationella mål inom vårt verksamhetsområde, till exempel de nationella miljökvalitetsmålen.

Vi driver ett systematiskt arbete för att minska resurs-, klimat-, miljö- och hälsopåverkan genom att gynna biologisk mångfald, välja och hantera material utifrån ett livscykelperspektiv, förbättra inomhusmiljön samt minska energianvändningen, näringsläckaget och mängden föroreningar.

Energimål

 • SFV ska på uppdrag av regeringen minska den specifika energianvändningen med 20,9 GWh från och med år 2014 till och med år 2030.
 • Den specifika energianvändningen skall minska med 1% årligen fram till 2030.

Så arbetar vi för att nå målen: Förbättrar driften och har fokus på storförbrukande fastigheter

 • Alla nybyggnadsprojekt och ombyggnadsprojekt av större omfattning ska certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0. Utgångskravet vid projektstart är att uppnå betyget silver för varje indikator tillhörande energiområdet. Ambitionen är att uppnå guld.
 • SFV har under 2018 startat en driftcentral. Syftet med driftcentralen är att sänka energianvändningen med bibehållet eller förbättrat klimat. Genom att systematiskt analysera energianvändningen och fastigheternas status via våra övervakningssystem, kan vi energioptimera fastigheterna. Våra drifttekniker genomför sedan åtgärder för att effektivisera fastigheterna. Driftcentralen ska under 2021 permanentas och expandera.
 • Solcellssatsning: SFV har fått höjda anslag för att utöka installationen av solceller. Bland annat har solceller installerats på Stockholms slott.

RESULTAT

Nedan redovisas energianvändningen för inrikes byggnader i kWh/m2 Atemp och inkluderar fastighetsel, värme och kyla.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 102
 • 2017
 • 102
 • 0%
 • 2018
 • 102
 • 0%
 • 2019
 • 102
 • 0%
 • 2020
 • 102
 • 0%