Skandia Fastigheter

Skandia Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter på ett sätt som ska bidra till ett bättre samhälle. Våra kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter är samlade i 134 fastigheter – eller 1,2 miljoner kvadratmeter – huvudsakligen i de tre storstadsregionerna. Med 180 medarbetare skapar och förvaltar vi rum för fler, och i slutändan ska det ge en långsiktigt god avkastning till Skandias 1,5 miljoner ägare. Skandia Fastigheter ingår i Skandiakoncernen.

Medlemsrepresentant är Johan Sellin.

Vårt ansvar och uppdrag: Energieffektivisering enligt Skandia Fastigheter

Skandia Fastigheter menar att målet med energieffektiviseringen är att den energi som trots allt behövs, används på ett så effektivt sätt som möjligt samtidigt som utlovat inneklimat eller annan funktion upprätthålls. Engagemang, kompetens, tid och resurser är förutsättningar för ett lyckat energieffektiviseringsarbete, så väl på kort som lång sikt.

Energimål

Energianvändningen ska minska med 5% årligen till och med 2024 med basår 2019.

Klimatmål – Mellan 2020 och 2030 ska vi minska utsläppen med 75% CO2e/omsättning.

Så arbetar vi för att nå målen: En energiplan per byggnad

Vi har som mål att varje byggnad ska ha en egen energiplan, för att underlätta energiarbetet i den dagliga driften och den långsiktiga planeringen. Vi använder Beloks Totalmetodik när vi tar fram energiplanerna.

En energiplan ska minst innehålla:

 • Energikartläggning (hur mycket och till vad används energin)
 • Identifiering av energibesparande åtgärder
 • Beräknade och efter lönsamhet rangordnade åtgärder

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och avser köpt energi. Siffrorna anges i heltal.

Från 2015 – 2021 avser siffrorna den klimatkorrigerade energianvändningen (värme) och förändringen mäts mot föregående år.

Från och med 2022* har vi inkluderat fjärrvärme, fjärrkyla och fastighetsel i siffrorna för energianvändningen och förändringen mäts mot basår 2019, då energianvändningen låg på 108 kWh/m2 Atemp.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 74
 • -1%
 • 2017
 • 75
 • 1%
 • 2018
 • 76
 • 1%
 • 2019
 • 73
 • -4%
 • 2020
 • 70
 • -4%
 • 2021
 • 70
 • 0%
 • 2022*
 • 96
 • -11%
 • 2023*
 • 95
 • -12%