Skandia Fastigheter

Skandia Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter på ett sätt som ska bidra till ett bättre samhälle. Man äger drygt 100 fastigheter – kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter – med en uthyrbar yta om drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Fastigheterna finns huvudsakligen i de tre storstadsregionerna. Skandia Fastigheter ingår i Skandiakoncernen.

Medlemsrepresentant är Lars Pellmark.

Vårt ansvar och uppdrag: Energieffektivisering enligt Skandia Fastigheter

Skandia Fastigheter menar att målet med energieffektiviseringen är att den energi som trots allt behövs, används på ett så effektivt sätt som möjligt samtidigt som utlovat inneklimat eller annan funktion upprätthålls. Engagemang, kompetens, tid och resurser är förutsättningar för ett lyckat energieffektiviseringsarbete, så väl på kort som lång sikt.

Energimål

Den klimatkorrigerade energianvändningen ska minska med 5% årligen fram till 2024 med basår 2019.

Klimatmål – Mellan 2020 och 2030 ska vi minska utsläppen med 75% CO2e/omsättning.

Så arbetar vi för att nå målen: En energiplan per byggnad

Vi har som mål att varje byggnad ska ha en egen energiplan, för att underlätta energiarbetet i den dagliga driften och den långsiktiga planeringen. Vi använder Beloks Totalmetodik när vi tar fram energiplanerna.

En energiplan ska minst innehålla:

 • Energikartläggning (hur mycket och till vad används energin)
 • Identifiering av energibesparande åtgärder
 • Beräknade och efter lönsamhet rangordnade åtgärder

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och avser den klimatkorrigerade energianvändningen (värme). Energianvändning och förändring anges i heltal och mäts mot föregående år.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2014
 • 78
 • -10%
 • 2015
 • 75
 • -4%
 • 2016
 • 74
 • -1%
 • 2017
 • 75
 • 1%
 • 2018
 • 76
 • 1%
 • 2019
 • 73
 • -4%
 • 2020
 • 70
 • -4%
 • 2021
 • 70
 • 0%