ICA Fastigheter

ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra ICAs långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser.

Medlemsrepresentant är Sofia Lindegård.

Vårt ansvar och uppdrag: God kvalitet och ständig förbättring

PÅ ICA Fastigheter utvecklar, bygger och förvaltar vi våra fastigheter med god kvalitet och arbetar med ständig förbättring. Som en ansvarstagande fastighetsägare vill vi vara en del av ett mer hållbart samhälle.

Energimål

 • Vi ska minska vår energianvändning i fastighetsbeståndet med 30% till 2030 (Basår 2020).
 • Miljöpåverkan ska minimeras och klimatpåverkan ska vara netto noll år 2030.

Så arbetar vi för att nå målen: Miljöcertifiering av alla byggnader

 • Vi certifierar alla våra byggnader.
 • Vi genomför energisparprojekt med energiåtervinning.
 • Vi använder oss av geoenergi.

Certifiering av alla byggnader
ICA Fastigheter har fattat ett strategiskt beslut att miljöcertifiera alla byggnader – både de befintliga och de nybyggda. Redan idag certifieras alla nya byggnader som uppförs enligt Miljöbyggnad eller BREEAM, men nu har vi på ICA Fastigheter tagit beslut om att även befintliga byggnader ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad iDrift och BREEAM-in-use. Anledningen till beslutet är att på så sätt höja byggnadernas miljöprestanda och då även värdet på fastigheten.

När det gäller nyetableringar har ICA Fastigheter valt att addera NollCO2-certifieringen, som har som mål att minska klimatpåverkan till netto noll, vilket ligger helt i linje med det övergripande mål som ICA Fastigheter har om att uppnå netto noll klimatpåverkan till 2030.
I samtliga fall, både för befintliga byggnader och nybyggnationer, finns även en möjlighet för hyresgästerna att lägga till en WELL-certifiering.

Projekt för geotermisk lösning tillsammans med restvärme och kyla i ICAs butiksmiljö
En livsmedelsbutik är en komplex temperaturmässigt miljö. Kylmaskinerna läcker ut en del kyla i kundutrymmet, vilket måste hanteras med värmd luft, samtidigt som de avger värme i sitt arbete att kyla maten, värme som kan utnyttjas för uppvärmning. Sedan en tid har ICA Fastigheter ett projekt kring inomhusmiljö för nya butiker med syfte att dra nytta av både värmen och kylan på ett smartare sätt samt att kombinera det med en hållbar geotermisk lösning.

Val av material för minskad klimatpåverkan
ICA Fastigheters lägger stort fokus på att skapa hållbara byggnader över tid. Vi ser alltmer hur materialval får en större betydelse vid nybyggnation för en minskad klimatpåverkan. ICA Fastigheter har därför tagit ett strategiskt beslut på att i den mån projekt tillåter i första hand välja att bygga stommen i trä i nya etableringar.

Storsatsning på uppkopplade laddstationer
I samarbete med E.ON erbjuder ICA Fastigheter ett koncept för laddplatser, som utöver laddstolpar även inkluderar kundservice, support och övervakning. Vid utgången av 2022 fanns det totalt 228 laddstolpar vid 37 av våra butiksfastigheter.

RESULTAT

ICA Fastigheters mål är att minska energianvändningen med 30% till 2030 och för att åstadkomma det krävs tillgång till god energidata. Vi arbetar målmedvetet för att öka kvalitén på vår energidata och att särskilja fastighets- och verksamhetsenergi i energistatistiken. Genom att installera fler mätare och undermätare kan vi lättare härleda driftsstörningar i tid och åtgärda problem som uppstått.

Energianvändningen mäts i GWh och avser total andel köpt energi (både fastighets- och verksamhetsenergi) för ICA Fastigheters bestånd, som omfattar ca 200 fastigheter.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2021
 • 332
 • 2022
 • 321
 • -3%