Fortifikationsverket

Fortifikationsverket äger och förvaltar ändamålsfastigheter för försvarssektorn. Fastighetsbeståndet är därför anpassat till den verksamhet som bedrivs inom försvarssektorns alla delar. I beståndet ingår också 300 byggnadsminnen. Fortifikationsverket är specialister på skyddsteknik, kritisk infrastruktur och säkerhet i byggnader och spelar en viktig roll i Sveriges krisberedskap.

Medlemsrepresentant är Erik Sörbring.

Vårt ansvar och uppdrag: Mildra klimatförändringen genom utsläppsminskning

Vårt uppdrag är att mildra klimatförändringen genom utsläppsminskning där energi och klimat är två av Fortifikationsverkets prioriterade områden. Vi arbetar ständigt med att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Våra kunder har kostnadsbaserad hyra vilket innebär att det finns ett incitament för kunden att minska sina kostnader genom att använda mindre energi.

Energimål

Målområde 1 – Effektivare energianvändning

Mål: 10% effektivare energianvändning för fastighetsenergi 2030 jämfört med 2020.
Omfattning/aktiviteter:

 • Bruka rätt: Planering för och genomförande av energieffektivisering och optimering i befintligt bestånd.
 • Ta fram regionala handlingsplaner (med ansvarig och tilldelade resurser för åtgärder) för ökad energieffektivisering.
 • Samverkan med kund lokalt.
 • Ökad energikompetens genom utbildning energieffektivisering.

Målområde 2 – Hållbart byggande

Mål: Bygga 30% effektivare byggnader än BBR där så är möjligt att tillämpa.
Omfattning/aktiviteter:

 • Producera ett nollenergihus före 2030.
 • Nyproducerade, uppvärmda byggnader.
 • Omfattar endast fastighetsenergi.
 • Effektiva byggnader och egen produktion.

Målområde 3 – Öka andel förnyelsebar produktion

Mål: Ökad andel fossilfri energianvändning i förhållande till total energianvändning.
Omfattning/aktiviteter:

 • Egenproducerad energi lokalt.
 • Bilaterala avtal centralt för förändrad produktionsmix.

Så arbetar vi för att nå målen: Tydliga energimål i hela verksamheten

Vi arbetar med tydliga energimål i hela verksamheten där ”Energistrategin” identifierar ett antal viktiga framgångsfaktorer för att nå de uppsatta energimålen. Viktiga framgångsfaktorer är bland annat samverkan med kunder, innovationer för att effektivisera verksamheternas energianvändning, en översyn av fastighetsportföljen, effektivisering av fastighetsförvaltningen, energikrav vid nybyggnation etc.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m(tempererad) och inkluderar energi för uppvärmning samt fastighetsel (köpt el samt egenproducerad solel) i vårt öppna bestånd. Förändringen som anges för 2018 avser sammanlagt besparingsvärde för åren 2016 – 2018. Förändringen mäts mot föregående år.

En kommentar till ökningen 2023 jämfört med 2022, är ökad verksamhet hos hyresgästen och i många fall bristfällig uppdelning mellan verksamhetsenergi och fastighetsenergi.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 170
 • -0,6%
 • 2017
 • 156
 • -
 • 2018
 • 167
 • -1,8%
 • 2019
 • 165
 • -1,2%
 • 2020
 • 166
 • 0,6%
 • 2021
 • 168
 • 1,2%
 • 2022
 • 163
 • -3,0%
 • 2023
 • 167
 • 2,5%