Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 155 miljarder kronor. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Fastighetsbeståndet omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Medlemsrepresentant är Kaj Winther.

Vårt ansvar och uppdrag: En hållbar stad och långsiktig fastighetsförvaltning

Fastigheter står för nästan 40 procent av energianvändningen i Sverige. Därför är det självklart för oss att ständigt jobba för att minska energianvändningen i våra fastigheter liksom att vår verksamhet ska ta hänsyn till människor, etik och miljö. Hållbarhetsarbetet är av strategisk betydelse för att nå våra avkastningsmål och vi fokuserar främst på de områden där vår påverkan är stor och där effekterna därför blir som störst. Långsiktig fastighetsförvaltning innebär att vi förvaltar våra fastigheter med vetskapen att de påverkar miljön under hela sin livscykel från planering, projektering och byggskede via förvaltning, ombyggnad och rivning.

Energimål

Våra kortsiktiga energimål:

 • 75% av byggnaderna under 100 kWh/m2 (snittet redan på ca 92 kWh/byggnad men målet är avsett att säkerställa varje enskild byggnad under 100 kWh).
 • 15% under 50 kWh/m2 (långsiktiga målet – samtliga under 50 kWh och Noll köpt energi)
 • -5% köpt fastighetsenergi
 • -2% kallvattenanvändning (jmf 2019)
 • -5% effekttoppar fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förbättra ∆T för fjärrkyla (>10°C)
 • Förbättra returtemperatur fjärrvärme (< 50°C)

Våra långsiktiga mål är att halvera effekttopparna och att våra fastigheter blir helt självförsörjande och inte behöver någon köpt energi.

Så arbetar vi för att nå målen: Engagerade medarbetare och kunniga drifttekniker i nyckelroller

Miljö- och hållbarhetstänkandet är väl förankrat bland våra medarbetare och i samtliga delar av verksamheten. 85 procent av fastighetsportföljen är miljöcertifierad enligt LEED. Våra engagerade och kompetenta medarbetare inom rollerna Fastighetsansvarig Teknik och Fastighetsansvarig Utveckling med fokus på att spara energi har en nyckelroll, men alla medarbetare tänker miljö och hållbarhet oavsett om man sitter med i ledningsgruppen eller jobbar i den operativa verksamheten. Andra faktorer som positivt påverkar energieffektiviseringen:

 • Löpande driftoptimering
 • Investeringar i energibesparingsprojekt
 • Grönt samarbete med våra kunder
 • Äldre installationer ersätts med ny effektiv teknik, t.ex. behovsstyrd ventilation, LED-belysning och framtidens öppna styrsystem.
 • Digitaliseringsarbetet
 • Uppföljningsarbetet

Vasakronan investerar även i ny teknik och alternativa energikällor t ex akvifärer, geoenergiteknik och femtio nya solcellsanläggningar på våra fastigheter.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar fastighetsel, värme och kyla. Förändringen mäts mot föregående år och anges i heltal.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2013
 • 128
 • -5%
 • 2014
 • 124
 • -3%
 • 2015
 • 112
 • -10%
 • 2016
 • 110
 • -2%
 • 2017
 • 100
 • -9%
 • 2018
 • 103
 • 3%
 • 2019
 • 92
 • -11%
 • 2020
 • 83
 • -9,8%