Specialfastigheter

Specialfastigheter äger och förvaltar 1,1 miljoner kvadratmeter lokalfastigheter, vilket är flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs av svenska staten och förvaltas genom Näringsdepartementet.

Medlemsrepresentanter är Peter Nyberg.

Vårt ansvar och uppdrag: Med Sveriges säkraste fastigheter i fokus – varje dag

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar många av landets säkraste fastigheter, bland annat kriminalvårdsanstalter, försvarshögkvarter, domstolar och polisfastigheter. Några är faktiskt så hemliga att de knappt finns. Vår verksamhet och våra fastigheter påverkar miljön under hela fastighetens livscykel, från projektering och produktion till förvaltning, ombyggnad och rivning. Specialfastigheter tänker därför långsiktigt och strävar efter att vara ett hållbart fastighetsbolag i alla delar av vår värdekedja.

Energimål på kort och lång sikt

 • Vi ska minska andelen köpt energi
 • Vi ska använda förnybar energi
 • Vi ska halvera vårt CO2-utsläpp till 2030 med 2018 som basår (Science based target)

Så arbetar vi för att nå målen: Prioriterar fastigheter, driftoptimerar och effektiviserar tekniska installationer

Specialfastigheters största utmaning just nu är våra kunders stora behov av att utveckla sin verksamhet viket kräver både yta och energi i anspråk.

Specialfastigheter arbetar kontinuerligt med att kartlägga och analysera fastighetsbeståndet utifrån indikatorer som energieffektivitet och miljöpåverkan för en korrekt bedömning av vart vi ska arbeta med större energiprojekt respektive löpande driftoptimering och mindre energieffektiviseringsprojekt.

Vi arbetar målmedvetet och systematiskt med att minska vårt fastighetsbestånds användning av energi genom månatliga uppföljningar av respektive fastighets energiprestanda och våra drifttekniker optimerar driften kontinuerligt.

Vi genom även regelbundna mediadialoger och energikartläggningar vid våra fastigheter där energibesparande åtgärder beräknas och prissätts, där även hänsyn till miljönytta och robusthet står högt på agendan. De fastigheter som hör större behov av energieffektiviserande åtgärder utförs vid behov som Totalprojekt.

Specialfastigheter arbetar även mycket med digitalisering med att uppdatera våra fastigheters Styr och övervakningssystem för en effektivare drift.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar inköpt värme (graddagskorrigerad), kyla och verksamhets- och fastighetsel. De redovisade siffrorna avser köpt energi och och förändringen i procent mäts mot föregående år. Vi har för perioden år 2012, då energianvändningen låg på 222 kWh/m2 Atemp, fram till år 2023 minskat användning av energi med totalt 13% per m2.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 204
 • 0%
 • 2017
 • 199
 • -3%
 • 2018
 • 202
 • 1%
 • 2019
 • 199
 • -1%
 • 2020
 • 194
 • -3%
 • 2021
 • 197
 • 2%
 • 2022
 • 191
 • -3%
 • 2023
 • 193
 • 1%