Fastighetskontoret Stockholms stad

Fastighetskontoret Stockholms stad förvaltar och utvecklar ett unikt fastighetsbestånd som består av omkring 1 550 byggnader. Fastighetsbeståndet har en stor bredd: från konstnärsateljéer, brandstationer, idrottsanläggningar och saluhallar till kontorsbyggnader (t ex Stadshuset), kommersiella lokaler och slott. Den sammanlagda ytan är cirka 975 000 m2.

Medlemsrepresentanter är Daniel Bäcklin och Stina Busin.

Vårt ansvar och uppdrag: Långsiktig värdeutveckling och minskad miljöpåverkan

Fastighetskontorets uppgifter är bland annat att säkerställa långsiktiga värden och värdeutveckling i fastigheterna, att minska miljöpåverkan och att bidra till stadsutvecklingen av Stockholms stad.

Energimål

 • Fastighetskontorets energianvändning ska minska med 6% till 2026 med referensåret 2023.
 • För en nyproducerad byggnad ska fastighetens energianvändning vara 25-50% bättre jämfört mot gällande BBR-krav, samt ha ett U-medel på högst 45 W/m2°K.
 • Vid större ombyggnationer ska den köpta energin för uppvärmning, kyla, fastighetsel och tappvarmvatten minska med 30 procent. Där så är möjligt ska en mer långtgående energieffektivisering eftersträvas med sikte på att halvera den köpta energin.

Så arbetar vi för att nå målen: Systematisk arbete och noggrann uppföljning

 • Fastighetsbeståndet energieffektiviseras dels genom enklare åtgärder över hela beståndet, lokala energisparprojekt eller genom tekniksprång. Energikartläggning genomförs enligt Beloks Totalmetodik.
 • Driftoptimering genomförs med egen driftspersonal. Arbetet och dokumentationen följer Fastighetskontorets arbetsmetodik med checklistor per teknikområde och energiuppföljning.
 • I alla större om- och nybyggnadsprojekt tillsätts en energisamordnare med uppgift att leda projektet mot en låg framtida energianvändning.
 • Teknik och systemval utgår från Energitriangeln där i första hand byggnadens energi- och effektbehov ska minimeras, en gång redan producerad energi återvinnas för att slutligen minimera behovet av köpt energi genom att ersätta denna med förnyelsebar energi.
 • I samtliga ny- och ombyggnads­projekt utreds möjligheten till installation av solenergi.

RESULTAT

Fastigheternas årliga genomsnittliga energianvändning (klimatkorrigerad) mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar värme, kyla och el. Siffrorna avser köpt energi och förändringen mäts mot föregående år.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 162
 • -5,8%
 • 2017
 • 194,4
 • 20%
 • 2018
 • 191,4
 • -1,5%
 • 2019
 • 168,9
 • -11,8%
 • 2020
 • 143,0
 • -15,3%
 • 2021
 • 139,9
 • -2,2%
 • 2022
 • 126,8
 • -9,4%
 • 2023
 • 128,0
 • -1%