Locum

Locum är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Region Stockholm.

Medlemsrepresentant är Fredrik Tillberg.

Vårt ansvar och uppdrag: Minska energianvändningen

En av fastighetsförvaltandets mest betydande miljöaspekter är användning av energi. Locum arbetar därför för att minska energianvändningen. Strategin är att i första hand minska behovet och effektivisera energianvändningen tills dess att målet att vara klimatneutralt är uppnått.

Energimål (gemensamma med Region Stockholm)

Locums övergripande miljömål är att vara klimatneutral år 2045 och inte påverka miljön negativt. För att bli klimatneutralt bedriver Locum ett aktivt arbete med att minska energibehovet, effektivisera användningen samt återvinna den energi som används.

I arbetet att bli klimatneutralt ingår också att välja energi som producerats med så lite miljöpåverkan som möjligt.

 • 2022 ska energianvändningen minska till 208 kWh/m2, år Atemp, en minskning med 12 procent jämfört med 2011.
 • 2023 ska energianvändningen minska till 203 kWh/m2, år Atemp, en minskning med 14 procent jämfört med 2011.

Så arbetar vi för att nå målen: Strukturerat och målstyrt arbete

Locum bedriver ett systematiskt energiarbete och upprättar årligen objektspecifika energiplaner utifrån den övergripande målnivån. Energiplanen beskriver förvaltningsobjektets energimål, historiska utfall, prognos, kommande åtgärder och händelser som påverkar energianvändningen i fastigheterna samt hur det förhåller sig till hela Locum. Energiplanerna följs upp systematiskt minst en gång per månad i Locums förvaltningsrapport. Uppföljning av energiåtgärder och projekt som påverkar energianvändningen görs mot en åtgärdslista där energiåtgärder finns samlade.

Energikartläggningarna är ett viktigt verktyg för att identifiera energisparåtgärder. Andra sätt är till exempel analyser av fastighetsdriften, de obligatoriska ventilationskontrollerna (OVK), löpande underhåll och investeringsprojekt.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och avser den totala energianvändningen i våra fastigheter: fastighetsel, värme (normalårskorrigerat), kyla och verksamhetsel. Förändringen mäts mot basåret 2011, då energianvändningen låg på 236,6 kWh/m2 Atemp. Förändring anges i heltal.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2017
 • 213,2
 • -10%
 • 2018
 • 210,3
 • -11%
 • 2019
 • 204,3
 • -14%
 • 2020
 • 201,9
 • -15%
 • 2021
 • 205,7
 • -13%