Locum

Vårt övergripande mål är att uppnå klimatneutralitet, med den långsiktiga strategin att i första hand minska faktiska utsläpp. Utifrån vår verksamhet kommer de betydande utsläppen från förvaltning och nyproduktion av byggnader.

Medlemsrepresentant är Petra Kinnerberg.

Vårt ansvar och uppdrag

Vårt övergripande mål är att uppnå klimatneutralitet, med den långsiktiga strategin att i första hand minska faktiska utsläpp. Utifrån vår verksamhet kommer de betydande utsläppen från förvaltning och nyproduktion av byggnader.

Energimål

En av Locums betydande miljöaspekter är användning av energi. Ett prioriterat område för Locum och Region Stockholm är att fastighetsbeståndets energianvändning ska vara resurseffektiv för att bidra till minskad klimatpåverkan.

Det pågår ett arbete med att ta fram nya långsiktiga energimål för verksamheten så att dessa uppfyller det övergripande miljömålet om klimatneutralitet.

Så arbetar vi för att nå målen: Strukturerat och målstyrt arbete

För att nå övergripande mål samt bidra till Sveriges och regionens minskade klimatutsläpp prioriterar vi fortsättningsvis att:

 • Minimera energibehovet samt effektivisera användningen och återvinna använd energi.
 • Tillföra och välja förnybar energi när så är möjligt.

Locum bedriver ett systematiskt energiarbete och upprättar årligen objektspecifika energiplaner utifrån det övergripande målet. Energiplanen beskriver fastighetsobjektets energimål, historiska utfall, prognos, kommande åtgärder och händelser som påverkar energianvändningen i byggnaderna. Energiplanerna följs upp en gång per månad.

Energipyramiden är vår grundläggande arbetsmetodik i energiarbetet för att även minimera klimatpåverkan. Det första steget är alltid att minska energibehovet och effektivisera energianvändningen. Därefter återvinner vi energin så effektivt som möjligt innan den lämnar byggnaden och efter det är målet att tillföra förnybar energi. Idag finns solfångare och solceller installerade vid delar av sjukvårdsfastigheterna. För den energi som återstår utvärderar vi olika alternativ för att välja alternativ med lägst klimatpåverkan.

RESULTAT

Energianvändningen till sjukhusen mäts i kWh/m2 Atemp och avser total mängd köpt energi till våra byggnader: fastighets och verksamhetsel, värme (normalårskorrigerad) och kyla. Från 2022 har vi ett nytt basår 2019 som går i linje med Region Stockholms klimatmål.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2019
 • 200,2
 • 2020
 • -
 • 2021
 • -
 • 2022
 • 201,9
 • 0,8%
 • 2023
 • 189,9
 • -5,1%