Platzer Fastigheter

Platzer Fastigheter är ett ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter. Vi är det enda börsnoterade fastighetsbolag som bara finns i Göteborg. Vi kan vår marknad och vi känner vår stad. Vi menar allvar med att vi ska vara en stor och betydelsefull aktör i regionen, och med vår vision siktar vi ännu högre: Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i. Vår inriktning är på kontorsfastigheter i centrala lägen samt logistik och industri i nära anslutning till Nordens största hamn. Vi äger, förvaltar och utvecklar drygt 70 fastigheter om cirka 960 000 kvadratmeter.

Medlemsrepresentant är Andreas Hassel.

Vårt ansvar och uppdrag: Minskat miljöavtryck genom effektiv resursanvändning

På Platzer vill vi aktivt verka för en positiv samhällsutveckling med ett så litet miljöavtryck som möjligt. Våra fastigheter belastar miljön under hela sin livscykel, dels i den dagliga fastighetsdriften, dels i samband med fastighets- och projektutveckling. Som lokalt förankrad fastighetsägare vill vi ta vårt ansvar, för resursanvändning lokalt påverkar klimatet och miljön globalt. Vårt miljöarbete fokuserar på de områden där fastighetsförvaltningen har störst påverkan, såsom energianvändning, avfallshantering och hållbara materialval vid om- och nybyggnation.

I början av 2022 validerade och godkände Science Based Target Initiative (SBTi) våra klimatmål är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Målet är att halvera bolagets utsläpp i scope 1 och 2 till 2030 baserat på 2018 års nivå, samt att mäta och minska utsläppen i scope 3. Sedan 2018 har utsläppen i scope 1 och 2 minskat med 40%. I våra reviderade miljömål höjde vi ambitionen ytterligare gällande klimatpåverkan från vår förvaltning. Målsättningen är att uppnå en klimatneutral förvaltning (scope 1 och 2) senast 2030. Fokuset är att aktivt arbeta för att minska de utsläpp vi själva styr över, och för de utsläpp som är utanför vår rådighet till exempel utsläpp från inköpt energi fortsätta pågående dialoger med leverantörer och genom efterfrågan driva på för utveckling av produkter med så låg klimatpåverkan som möjligt. Vi fortsätter även det påbörjade arbetet att utöka mätning av fler utsläppskategorier inom scope 3. Inom ramen för att minska utsläppen i scope 3 har vi ett stort fokus på ökad användning av återbrukade material i våra ombyggnationsprojekt och har satt upp ett kvantitativt tröskelvärde på 260 kg CO2e/kvm (BTA) som nybyggnationsprojekt av kontor inte får överskrida vid färdigställandet från år 2025.

All fjärrvärme som köps in till våra fastigheter är antingen producerad enbart med förnybara biobränslen eller märkt med Bra Miljöval enligt Svenska Naturskyddsföreningens villkor och all el vi köper kommer från ursprungsmärkt vindkraft. Idag har vi solcellsanläggningar installerat på 20 fastigheter med en total installerad effekt på drygt 3 800 kW.

Vårt fokus på energieffektivisering är en självklar del av verksamheten, det ger en lägre kostnad för hyresgästen. Parallellt med detta arbetar aktivt med att minska effektbehovet i våra fastigheter. Vid utgången av 2023 hade vår energiprestanda (kWh/kvm) den senaste tioårsperioden minskat med 32% och växthusgasintensiteten (CO2e kg/kvm) har under samma tidsperiod minskat med 76%.

Att förvärva befintliga fastigheter med låg miljöprestanda, ibland kallat ”bruna fastigheter” och göra dem gröna, dvs höja deras miljöprestanda, har blivit lite av vår specialitet och det är också där vi kan göra mest nytta för miljön, även om det kortsiktigt försämrar en del av våra nyckeltal.

Energi- och miljömål

 • Energiprestandan i våra förvaltningsfastigheter ska vara lägre än 70 kWh/kvm Atemp år 2025
 • Klimatneutral förvaltning (scope 1 och 2) till 2030
 • Andelen miljöcertifierade förvaltningsfastigheter ska vara 100%
 • Mäta och minska utsläpp i scope 3, under 2023 har uppföljning av följande parametrar påbörjats:
  • Nybyggnationsprojekt för kontor får vid färdigställandet ej överstiga 260 kg CO2e/kvm BTA (brutto total area) från år 2025.
  • Beräkna klimatbesparing (kg CO2e) av återbrukade produkter i ombyggnationsprojekt.

Så arbetar vi för att nå målen:

På Platzer arbetar vi på bred front för att minska energianvändningen i våra fastigheter. Vi arbetar såväl med fastighetsenergin som med våra hyresgästers energi genom våra gröna hyresavtalsbilagor. Målet är att ständigt förbättra oss genom effektiviseringar och minskad energianvändning.

Arbetet med energi- och effekteffektivisering består för oss av fyra huvudsakliga komponenter:

 • Underhåll av utrustningen i våra fastigheter för att tillse att den fungerar väl är en förutsättning för att nå en låg energianvändning.
 • Driftoptimering arbetar vi med dagligen för att säkerställa att befintlig utrustning fungerar så effektivt som möjligt.
 • Fastighetsdrivna investeringar där äldre teknik byts ut mot nyare mer energieffektiva lösningar. I våra ny-, om- och tillbyggnadsprojekt försöker vi alltid att få med oss energieffektiva lösningar. Vi installerar också solcellsanläggningar och kan därigenom minska mängden köpt energi.
 • Samarbeta med våra hyresgäster för att bistå dem i arbetet med att minska även deras energianvändning ger oss en god hävstång i miljönyttan.

 

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar fastighetsel, värme och kyla. Redovisad energianvändning avser köpt energi och förändringen jämförs mot föregående år.

* 2016 gjordes förvärv av ett stort antal fastigheter för industri och logistik.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016*
 • 110,8
 • 10,4%
 • 2017
 • 104,4
 • -5,8%
 • 2018
 • 105,2
 • 0,8%
 • 2019
 • 98,3
 • -6,6%
 • 2020
 • 82,5
 • -15,0%
 • 2021
 • 80,6
 • -2,3%
 • 2022
 • 78,5
 • -2,6%
 • 2023
 • 74,9
 • -4,6%