Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen förser verksamheterna i regionen med lokaler både i egna fastigheter och i inhyrda. Sjukvården dominerar som hyresgäst, men man har även lokaler för t ex skolor, museer och kollektivtrafik. Totalt förvaltar Västra Götalandsregionen ca 1,8 miljoner kvadratmeter egna lokaler och 0,7 miljoner inhyrda.

Medlemsrepresentanter är Annika Börjeson och Kristina Käck.

Vårt ansvar och uppdrag: Minska skadan på naturen genom minskad energianvändning

Västra Götalandsregionen vill att vi minskar skadan på vår natur genom att minska på mängden energi vi använder. Detta är en mycket prioriterad fråga för oss och därför arbetar vi på Västra Götalandsregionen inom alla verksamheter hårt med att uppnå målet.

Energimål

Vårt långsiktiga mål är att vi år 2030 ska ha halverat köpt energi som vi använder på ett år jämfört med 1995 års nivå. Detta innebär att vår energianvändning ska vara 137 kWh/m2 år 2030 inklusive verksamhetsel. Delmål är att 2025 ska den totala energianvändningen i egna fastigheter inte överstiga 150 kWh/m2 BRA.

Så arbetar vi för att nå målen: Tydliga energimål från den politiska ledningen

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har satt minskad energianvändning som ett av sina prioriterade mål. Genom att det i budget och miljöprogram tydliggörs att Västra Götalandsregionen ska halvera energianvändningen till 2030 har ytterligare fokus satts på energianvändningen. Vi arbetar i energiteam och fastighetsteam där vi prioriterar och planerar energieffektiviseringsåtgärder bland de som framkommit i våra energikartläggningar. Vi tittar även på möjligheter att anpassa våra energisystem och skapa möjlighet att återvinna/flytta energi mellan kyla- värmesystemen.

RESULTAT

Energianvändningen avser endast köpt energi och mäts i kWh/m2 BRA och inkluderar fastighetsel, värme, kyla och verksamhetsel. Mätningen startade år 2010, då energianvändningen låg på 204 kWh/m2 BRA. Förändringen mäts i procent mot föregående år. *2018 senarelades energiinvesteringar och stora investeringsprojekt påverkade energianvändningen negativt p g a bortkopplingar av energiåtervinning, håltagningar i klimatskal med mera.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 179
 • -0,5%
 • 2017
 • 179
 • 0%
 • 2018*
 • 179
 • 0%
 • 2019
 • 177
 • -1,1%
 • 2020
 • 169
 • -4,5%
 • 2021
 • 167
 • -1,2%
 • 2022
 • 157
 • -6,0%
 • 2023
 • 151,6
 • -3,4%