Jernhusen

Jernhusen äger och förvaltar cirka 250 stationer, kontor, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Bolaget startades 2001 efter bolagiseringen av SJ och ägs till 100 procent av svenska staten. Jernhusen ska erbjuda trafikoperatörer och underhållsföretag funktionella stationer och underhållsdepåer och ska tillgodose resenärernas behov av trygghet och service på stationerna.

Medlemsrepresentant är Lennart Lifvenhjelm och Mikael Engström

Våra fastigheter ska underlätta en hållbar livsstil och hållbara transporter

Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt och att transportera gods med järnväg. Vi vill också skapa nytt liv i stationsområden så att fler kan bo, arbeta och vistas nära det kollektiva resandet.

Energimål

 • Halvera användningen av köpt energi på våra fastigheter till år 2030 från år 2008.
 • Miljöklassa eller certifiera samtliga bebyggda fastigheter senast år 2020.
 • Kvalitetssäkra alla inköp och ingå hyresavtal som främjar samarbeten med hyresgäster inom social och ekologisk hållbarhet.

Så arbetar vi för att nå målen: Energistrategier utifrån byggnadstyp och Beloks Totalmetodik

För våra underhållsdepåer har vi tagit fram en strategi för att minska energianvändningen med minst 20 procent fram till 2020. För depåerna går det inte att särskilja verksamhetsenergi och fastighetsenergi och därför mäts energimålet på den totala energin. Den energi som förbrukas på våra bangårdar ingår delvis i energimålet. Energiinventeringar genomförs av byggnaderna enligt en rullande plan och åtgärder genomförs successivt. På våra depåfastigheter är det viktigt att samarbeta med våra kunder i energieffektiviseringen eftersom de betalar för all energi. I depåerna finns det vissa stora energiförbrukare och funktioner som vi kommer att lägga extra fokus på framöver t ex avisning, tätning av portar och val av installationer i verkstäderna.

En stor andel av stationsfastigheterna är kulturminnesmärkta byggnader från början av sekelskiftet, vilket kräver en särskild hänsyn. Vi nådde energimålet för stationerna redan under 2013 och nu siktar vi på att nå 50 procent fram till 2030. En framgångsfaktor i vårt energiarbete är att vi genomfört många Totalprojekt enligt Beloks Totalmetodik. Våra energiprojekt har vi till stor del kunnat finansiera med lägre energikostnader.

Jernhusen har sedan några år tillbaka nya driftavtal med två driftentreprenörer. Avtalet lägger stort fokus på energioptimering, och vi arbetar tillsammans med driftentreprenörerna med avvikelser och åtgärdsförslag.

RESULTAT

Från år 2012 – 2015 sänktes energianvändningen från 178,7 GWh till 159,2 GWh, d v s en minskning med totalt 10,9%.

Från och med år 2016 mäts resultatet i kWh/m2 och inkluderar både byggnadernas energianvändning och verksamhetsenergi. Förändringen är på jämförbart bestånd från året innan.

 

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 281,2
 • 0,7%
 • 2017
 • 269,3
 • -4,2%
 • 2018
 • 270,3
 • 0,4%
 • 2019
 • 245,1
 • -9,3%
 • 2020
 • 218,0
 • -11,1%