Corem Property Group

2021 förvärvades Klövern av Corem Property Group, som är ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på storstadsområden och tillväxtorter.

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Medlemsrepresentant är Kristian Karlsson

Vårt ansvar och uppdrag: En effektiv energianvändning med förnybar, fossilfri energi

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt fokus på kontinuerlig förädling, stadsutveckling och att finnas nära dig som kund. Vårt fastighetsbestånd är samlat i attraktiva lägen i storstadsområden och tillväxtregioner, med lokaler som gör det möjligt för våra kunder att utveckla sin affär. Corem är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Corems övergripande långsiktiga hållbarhetsmål är att Corems verksamhet ska vara klimatneutral i hela värdekedjan till 2035, och därmed bidra till Parisöverenskommelsens mål om högst 1,5 graders global temperaturökning. Klimatpåverkan beror till största del på utsläpp från energianvändning, material och avfall kopplat till byggverksamhet. För Corem är därför energifrågan central.

En stor del av ett fastighetsbolags klimatpåverkan härstammar från den energi som används i fastigheterna dels i driften av byggnaderna, dels den energi som hyresgästerna använder för sin verksamhet. Det innebär att vårt arbete för att minska klimatpåverkan omfattar både att effektivisera energianvändningen, i den egna verksamheten och tillsammans med kunderna, och att uteslutande använda förnybar eller fossilfri energi.

Corems långsiktiga energimål är att minska energianvändningen med minst 30 procent från 2020 till 2030, då har vi redan minskat energianvändningen med 40 procent mellan åren 2014-2020. För att nå ett så utmanande mål krävs både investeringar i ny teknik och ett systematiskt arbete med att effektivisera energianvändningen som i sin tur kräver resurser och kompetens. Våra medarbetares kunskap och engagemang är en avgörande kraft i arbetet med energieffektivisering. Corems modell med lokal driftpersonal och nationell teknikorganisation ger de förutsättningar vi behöver för att nå våra mål.

Energimål

 • År 2030 ska den genomsnittliga energianvändningen vara högst 65 kWh/kvm.
 • År 2030 ska all energi som används i Corems verksamhet vara fossilfri.

Så arbetar vi för att nå målen: Energioptimering och engagerade medarbetare

 • Engagerar medarbetare
 • Energiuppföljning
 • Energiprojekt som moderniserar tekniken i våra fastigheter.
 • Energioptimering med hjälp av AI.
 • Energiproduktion med solceller.
 • Miljöklassning av byggnader

RESULTAT

Energianvändningen anges i kWh/m2 Atemp och avser fastighetsel, värme och kyla. Siffrorna avser köpt energi och förändringen anges i relation till föregående år.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2017
 • 104,2
 • 2018
 • 99,9
 • -4,13%
 • 2019
 • 93,8
 • -6,11%
 • 2020
 • 87,0
 • -7,25%
 • 2021
 • 86,5
 • -0,57%
 • 2022
 • 77,7
 • -10,17%
 • 2023
 • 78,7
 • 1,29%