Skolfastigheter i Stockholm AB

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Den förvaltade ytan är 1,8 miljoner kvadratmeter fördelat på över 600 fastigheter. Ungefär 200 000 barn och vuxna vistas dagligen i SISAB:s lokaler.

Medlemsrepresentanter är Magnus Härdling och Niklas Dalgrip.

Vårt ansvar och uppdrag: Hållbara utbildningsmiljöer

SISAB:s affärsidé är att med hållbarhet och smarta lösningar i trygga och inspirerande utbildningsmiljöer forma framtidens Stockholm och ge barn och ungdomar bästa möjliga start. En självklar ambition är att tillhandahålla sunda utbildningslokaler med både hög energieffektivitet och god inomhusmiljö.

Energimål

SISAB utgår från de mål som är beslutade för Stockholms stad i Miljöprogram 2020-2023 och Klimathandlingsplan 2020-2023. Bland annat ska vi under programperioden:

 • Effektivisera energianvändningen med fem procent, relativt yta.
 • Genomföra långtgående energieffektivisering vid större ombyggnader så att den köpta energin minskar med minst 30 procent.
 • Öka energiproduktionen baserad på solenergi med 100 procent.

För samtliga nybyggnadsprojekt ska målet för specifik energianvändning vara högst 55 kWh/m2. Ventilationstillägg i enlighet med BBR-krav för lokaler tillkommer. SISAB:s nybyggnadsprojekt ska också miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, nivå silver.

Så arbetar vi för att nå målen: Energiplan, digitalisering och samordning

SISAB:s energiplan tydliggör hur bolaget arbetar utifrån Stockholm stads energi- och klimatmål. Fokus ligger på driftåtgärder i det befintliga fastighetsbeståndet. Digitaliseringen av fastighetsbeståndet i SISAB On Line med sensorer och smart drift i koncept, där vi övervakar och styr våra fastigheter digitalt i realtid, gör att vi kan följa upp och reglera samtliga fastigheters energi- och installationssystem. Andelen egenproducerad förnyelsebar energi ökar genom nya solcellsanläggningar.

Energiplanen uppdateras årligen i takt med att kontrollen över energianvändningen förbättras i varje fastighet. För att säkerställa att vi uppnår energi- och miljömålen i våra ny- och ombyggnadsprojekt har vi bland annat projekteringsanvisningar och energi- och miljösamordnare som stödjer och följer upp arbetet.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 BRA och inkluderar fastighetsel, värme, varmvatten, kyla och verksamhetsel. Värmen är normalårskorrigerad. Förändringen mäts mot föregående år.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2013
 • 201
 • -7,4%
 • 2014
 • 192
 • -4,5%
 • 2015
 • 182
 • -5,2%
 • 2016
 • 183,5
 • -0,9%
 • 2017
 • 181,1
 • -1,3%
 • 2018
 • 174,2
 • -3,8%
 • 2019
 • 171,6
 • -1,5%
 • 2020
 • 163,5
 • -4,7%