Skolfastigheter i Stockholm AB

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Den förvaltade ytan är 1,8 miljoner kvadratmeter fördelat på över 600 fastigheter. Ungefär 200 000 barn och vuxna vistas dagligen i SISAB:s lokaler.

Medlemsrepresentant är Erica Eriksson.

Vårt ansvar och uppdrag: Hållbara skolfastigheter

SISAB:s affärsidé är skapa Stockholms bästa skolmiljöer för barn och unga och bidrar till stadens utveckling. Genom hållbarhet och smarta lösningar ska vi bidra till att Stockholms barn och unga får bästa.

Energimål

SISAB utgår från de mål som är beslutade för Stockholms stad i Miljöprogram 2020-2023 och Klimathandlingsplan 2020-2023. Bland annat ska vi under programperioden:

 • Effektivisera energianvändningen med fem procent, relativt yta. (Basår 2018)
 • Öka energiproduktionen baserad på solenergi med 100 procent. (Basår 2019)
 • Genomföra långtgående energieffektivisering vid större ombyggnader så att den köpta energin minskar med minst 30 procent.

För samtliga nybyggnadsprojekt ska målet för specifik energianvändning vara högst 50-75 procent av BBR-kravet. Fram till i höstas har målet vid nyproduktion varit 55 kWh/m2 + tillkommande ventilationstillägg. SISAB:s nybyggnadsprojekt ska också projekteras enligt Miljöbyggnad, nivå silver med betyg silver för indikatorn energianvändning.

SISAB ska även bidra till att uppfylla Stockholm Stads mål om att minska energianvändningen med 10 under mandatperioden (2022-2026) samt installera solceller på tak där det lämpar sig, såväl på nyproduktion som i befintligt bestånd.

Så arbetar vi för att nå målen: Energiplan, digitalisering och samordning

SISAB:s energiplan tydliggör hur bolaget arbetar utifrån Stockholm stads energi- och klimatmål. Fokus ligger på driftåtgärder i det befintliga fastighetsbeståndet. Digitaliseringen av fastighetsbeståndet i SISAB On Line med sensorer och smart drift i koncept, där vi övervakar och styr våra fastigheter digitalt i realtid, gör att vi kan följa upp och reglera samtliga fastigheters energi- och installationssystem. Andelen egenproducerad förnyelsebar energi ökar genom nya solcellsanläggningar.

Energiplaner görs även för varje förvaltningsområde och skola i syfte att energieffektivisera varje fastighet. Energiplanerna uppdateras årligen i takt med att kontrollen över energianvändningen förbättras i varje fastighet.

Driftsystemet Solida (Sisab Online Intelligent Data Analysis) styr med artificiell intelligens över 120 skolor och 50 förskolor på en yta av totalt 1 000 000 kvadratmeter. Genom digitala tvillingar över byggnaderna samt villkor, algoritmer och data från sensorer görs beräkningar var 15:e minut för optimering av värme- och ventilationssystemen. Den aktivare styrningen har lett till ett ytterligare förbättrat och mer jämnt inomhusklimat och samtidigt en effektivisering av både värme- och elanvändningen.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 BRA och inkluderar fastighetsel, värme, varmvatten, kyla och verksamhetsel. Värmen är normalårskorrigerad. Siffrorna för energianvändningen avser endast köpt energi, dvs inkluderar inte egenanvänd solel, och förändringen mäts mot föregående år.

* Under större delen av 2021 hade vi utökad drift av ventilationen till följd av pandemin, vilket slog hårt på framför allt vår värme men också elanvändning.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 177,3
 • -1,3%
 • 2017
 • 172,0
 • -3,0%
 • 2018
 • 166,4
 • -3,2%
 • 2019
 • 165,2
 • -0,8%
 • 2020
 • 157,4
 • -4,7%
 • 2021*
 • 165,7
 • 5,3%
 • 2022
 • 152,5
 • -7,9%
 • 2023
 • 152,8
 • 0,2%