Huddinge Samhällsfastigheter

Huddinge Samhällsfastigheter är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor och förskolor, men också kommunens äldreboenden, idrottshallar och friluftsanläggningar. Totalt ingår 152 fastigheter med en sammanlagd yta på 448 000 m2.

Medlemsrepresentant är Karl Samuelsson.

Vårt ansvar och uppdrag:

Huddinge Samhällsfastigheters uppdrag är att äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter i Huddinge på ett serviceinriktat sätt för att tillgodose kommunens behov av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Utöver att hyra ut verksamhetslokaler till Huddinge kommun finns ett fåtal privata hyresgäster samt kommersiell verksamhet såsom camping och skidanläggningen Flottsbro. Utöver drift och underhåll arbetar vi även med omfattande om- och tillbyggnationer. Även nybyggnation är en del av vårt uppdrag eftersom Huddinge är en växande kommun och det finns ett stort behov av fler förskolor och skolor.

Energimål

 • År 2025 ska energianvändningen, inklusive verksamhetsel, uppgå till maximalt 137 kWh/m2 Atemp för verksamhetslokaler.
 • År 2030 ska energianvändningen, inklusive verksamhetsel, uppgå till maximalt 120 kWh/m2 Atemp för verksamhetslokaler.
 • År 2025 ska den installerade effekten solceller vara minst 2 MW i beståndet (nuläge 0,3 MW).

Så arbetar vi för att nå målen:

 • Driftoptimering genomförs med egen personal. Energiuppföljning görs månadsvis och avvikelser hanteras i nära dialog och samarbete mellan driften och energispecialist.
 • Alla större om- och tillbyggnad- samt nyproduktionsprojekt certifieras enligt senaste version av Miljöbyggnad med mål att uppnå nivå Silver på byggnadsnivå och betyg Guld på indikator Energianvändning.
 • Huddinge Samhällsfastigheter är i planeringsfasen för ett stort energieffektiviseringsprojekt som innebär att cirka två tredjedelar av beståndet ska energikartläggas och sedan ska åtgärder genomföras. Projektet planeras att genomföras under våren 2024-2029 och vara ett stort bidrag till att kunna nå 2030-års mål.
 • I alla nyproduktionsprojekt utreds solceller på de ytor som har god solinstrålning och installeras där det är lönsamt.
 • I befintligt bestånd har en potentialstudie genomförts över möjliga solcellsinstallationer. Under år 2024-2025 kommer solceller att installeras med denna studie som utgångspunkt.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar fastighetsel, värme, varmvatten, kyla och verksamhetsel. Värmen är normalårskorrigerad. Energianvändningen avser köpt energi.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2018
 • 168
 • -2,1%
 • 2019
 • 163
 • -3,0%
 • 2020
 • 158
 • -3,1%
 • 2021
 • 169
 • 6,9%
 • 2022
 • 162
 • -4,0%
 • 2023
 • 157
 • -3,1%