AMF Fastigheter

AMF Fastigheter förvaltar fastigheter som tillhör pensionsbolaget AMF Pension. Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 35 kommersiella fastigheter för kontor och handel i Stockholm och Sundbyberg. Det totala marknadsvärdet för fastigheterna uppgick till 78,3 miljarder årsskiftet 2023–24.

Medlemsrepresentant är Christer Forsblad.

Vårt ansvar och uppdrag: Bidra till en stabil avkastning till tjänstepensionsbolaget

AMF Fastigheter vill bidra till en hållbar framtid och skapa långsiktigt hållbara fastigheter och miljöer. Fastigheter och särskilt energianvändningen har stor påverkan på miljön och vi har därför ett stort ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter.

Energimål

 • AMF Fastigheters övergripande energimål för hela fastighetsbeståndet 2023–2025 är en ytterligare reduktion på 14 procent vilket ger ett prestandamål på 69 kWh/m2 Atemp år 2025, utifrån basåret 2022 på 80 kWh/m2 Atemp.
 • 2023 var målet 77 kWh/m2 Atemp och vi uppnådde målet med resultatet 75 kWh/m2 Atemp. Energianvändningen inkluderar fastighetsel, värme och kyla. (Viss processkyla ingår)
 • Total reduktion 2022–2023 blev 6%.

Vi har haft tre övergripande energimål tidigare, 2010–2014, 2015–2019 och 2020–2022, vilket har resulterat i reducerat energianvändningen med 57%.

Så arbetar vi för att nå målen: Utbildning, systematiskt arbete och engagerade medarbetare

Vi arbetar systematiskt med energifrågor i våra fastigheter med hjälp av ett energiledningssystem med tydliga processer för både energikartläggningar, handlingsplaner och uppföljningar. Våra engagerade fastighetstekniker har en nyckelroll i arbetet. De är specialister med ansvar för fastigheternas drift, underhåll och energioptimering. Under 2022 genomfördes ett omfattande arbete för att ta fram nya energimål för 2023–2025. Workshop med alla i teknikorganisationen, som fick gå igenom sina fastigheter och ta fram möjliga energibesparande åtgärder. Nya målkort för respektive fastighet togs fram, vilka inkluderar specifika mål och handlingsplaner för att nå det övergripande energimålet.

AMF Fastigheter har de senaste åren kontinuerligt utvecklat arbetet med hållbarhet. Vi ökade takten i vårt klimatarbete genom att ansluta oss till initiativet Science Based Targets under hösten 2019.

Vi ska minska våra absoluta utsläpp av växthusgaser i scope 1 (direkta utsläpp från kylanläggningar och företagsbilar) och scope 2 (indirekta utsläpp från el, värme och kyla) med 100 procent till och med 2030. Vi har även åtagit oss att minska utsläppen av växthusgaser med 67 procent per kvadratmeter i scope 3 (andra indirekta utsläpp såsom Fastighetsutveckling och tjänsteresor) inom samma tidsperiod.

År 2023 har vår totala klimatpåverkan minskat med 6 procent och vår totala energianvändning har minskat med 6 procent.

Under 2024 har vi som mål bland annat att:

 • 100% av fastighetsbeståndet skall vara certifierat.
 • 71% av fastighetsbeståndet vara hållbart enligt EU-taxonomin (Målet fastställt utifrån fastighetsägarnas gränsvärde 2022).
 • Mål 2023–2025 – reducera energianvändningen med ytterligare 14%, mätt som energiintensitet (kWh/m2, Atemp, År).
 • Minskat CO2-avtryck per m2 (BTA-yta) med 15% till 2024 från 2023.
 • Minst 98% av uthyrningsbar yta i våra fastigheter har grön el.
 • Redovisa avfall för 30% av våra kontorshyresgäster i Klimatportalen.
 • Traineeprogram som utsetts till ”Sveriges mest attraktiva traineeprogram” som fortsätter 2024.

RESULTAT

Energianvändningen redovisas i kWh/m2 Atemp  och siffrorna anges i heltal. Energianvändningen inkluderar köpt fastighetsel, värme och kyla. Den redovisade förändringen (%) mäts mot basår 2009 då energianvändningen låg på 173 kWh/m2 Atemp.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2019
 • 98
 • -43%
 • 2020
 • 86
 • -50%
 • 2021
 • 82
 • -53%
 • 2022
 • 80
 • -54%
 • 2023
 • 75
 • -57%