AMF Fastigheter

AMF Fastigheter förvaltar fastigheter som tillhör pensionsbolaget AMF Pension. Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 32 kommersiella fastigheter för kontor och handel i Stockholm och Sundbyberg. Det totala marknadsvärdet för fastigheterna uppgick till 79 miljarder årsskiftet 2021–22.

Medlemsrepresentant är Christer Forsblad.

Vårt ansvar och uppdrag: Bidra till en stabil avkastning till tjänstepensionsbolaget

AMF Fastigheter vill bidra till en hållbar framtid och skapa långsiktigt hållbara fastigheter och miljöer. Fastigheter och särskilt energianvändningen har stor påverkan på miljön och vi har därför ett stort ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter.

Energimål

 • AMF Fastigheters övergripande energimål för hela fastighetsbeståndet 2015-2019 var en reduktion på 19%, vilket motsvarade en energiprestanda på 95 kWh/m2 Atemp. Utfallet blev 98  kWh/m2 Atemp.  Basåret var 2014 med 117 kWh/m2 Atemp.
 • 2021 var målet 88 kWh/m2 Atemp och vi uppnådde målet med resultatet 82 kWh/m2 Atemp. Energianvändningen inkluderar fastighetsel, värme och kyla. (Viss processkyla ingår)
 • Nytt mål till 2022 är en ytterligare reduktion på 14 procent vilket ger ett prestandamål på 84 kWh/m2 Atemp år 2022, utifrån basåret 2019 på 98 kWh/m2 Atemp.

Vi har haft två övergripande energimål tidigare, 2010–2014 samt 2015–2019, vilket har resulterat i reducerat energianvändningen med 43%.

Så arbetar vi för att nå målen: Utbildning, systematiskt arbete och engagerade medarbetare

Vi arbetar systematiskt med energifrågor i våra fastigheter med hjälp av ett energiledningssystem med tydliga processer för både energikartläggningar, handlingsplaner och uppföljningar. Våra engagerade fastighetstekniker har en nyckelroll i arbetet. De är specialister med ansvar för fastigheternas drift, underhåll och energioptimering. Under 2019 genomfördes ett omfattande arbete för att ta fram nya energimål för 2020–2022. Workshop med samtliga driftansvariga, som själva fick gå igenom sina fastigheter och ta fram möjliga energibesparande åtgärder, ett av underlagen var utförda energikartläggningar i de flesta fastigheter. Nya målkort för respektive fastighet togs fram, vilka inkluderar specifika mål och handlingsplaner för att nå det övergripande energimålet. En liknande workshop kommer genomföras i år för att fastställa vårt nya energimål 2023–2025.

AMF Fastigheter har de senaste åren kontinuerligt utvecklat arbetet med hållbarhet. Under 2019 har vi tagit ytterligare steg framåt och knutit våra prioriteringar till de globala målen. Vi ökade takten i vårt klimatarbete genom att ansluta oss till initiativet Science Based Targets under hösten 2019. Det var ett första, viktigt steg i arbetet med att ställa om verksamheten i linje med 1,5-gradersmålet. Målet blev validerat och godkänt sommaren 2021.

Organisationsförändring

För att utveckla våra byggprojekt och integrera inköps och hållbarhetsdelarna till en helhet förstärktes vår projektorganisation med en projektutvecklingschef.

Under 2022 kommer vi bland annat att:

 • Sätta nytt energimål 2023–2025.
 • Inför alla omförhandlingar och nya uthyrningar över 1000 kvm ska en klimatkalkyl upprättas.
 • Ta fram interna mål kopplat till vårt övergripande klimatmål.
 • Nystartat Traineeprogram som fortsätter 2022.
 • Samarbete med Vattenfall avseende FCR-D marknaden (Frekvensreglering).

RESULTAT

Energianvändningen redovisas i kWh/m2 Atemp  och siffrorna anges i heltal. Energianvändningen inkluderar fastighetsel, värme och kyla. Den redovisade förändringen (%) mäts mot basår 2014.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2014
 • 117
 • 2015
 • 108
 • -8%
 • 2016
 • 112
 • -4%
 • 2017
 • 100
 • -15%
 • 2018
 • 111
 • -5%
 • 2019
 • 98
 • -16%
 • 2020
 • 86
 • -26%
 • 2021
 • 82
 • -30%