Castellum

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 84 miljarder kronor. Portföljen består av kommersiella fastigheter för kontor, butik, lager, industri och logistik och finns i starka tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Verksamheten bedrivs genom 20 affärsområden.

Medlemsrepresentant är Filip Elland.

Vårt ansvar och uppdrag: Effektiv resursanvändning

För att minska Castellums klimatpåverkan ska resurser användas effektivt och andelen fossilfria energikällor öka. Den hållbara utvecklingen av fastighetsbeståndet har pågått i koncernen sedan mitten av nittiotalet med gott resultat. Ett exempel är energianvändningen som minskar kontinuerligt genom driftoptimering och investeringar i energieffektiv teknik.

Energimål

 • Energibesparingen ska uppgå till 15% per kvadratmeter år 2025 jämfört med index år 2015.
 • Energieffektivisering ska vara minst 1,5% per år i jämförbara fastigheter som ägts av Castellum i minst 24 månader.

Så arbetar vi för att nå målen: Systematisk uppföljning genom webbaserad portal för fastighetsövervakning

Under 2017 genomfördes 83 större energieffektiviseringsprojekt. Vi följer upp och analyserar all energianvändning systematiskt i våra uppföljningssystem. Genom den systematiska uppföljningen kan vi sätta in åtgärder där störst effektiviseringspotential finns. Utbyggnaden av en egen portal för webbaserad fastighetsövervakning pågår. Arbetet innebär en besparing av energi och tid men ökar också kundnyttan genom det förebyggande arbetet och därmed bättre service. Idag är 293 fastigheter motsvarande 2076 tkvm uppkopplade mot portalen.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 LOA och inkluderar fastighetsel, värme och kyla. 2015 uppdaterade Castellum sina beräkningar och resultatet är nu även tredjepartsgranskat. Under 2016 gjordes ett större fastighetsförvärv och energianvändningen ökade något.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2013
 • 106
 • -5%
 • 2014
 • 105
 • -1%
 • 2015
 • 98
 • -6,7%
 • 2016
 • 104
 • 6,1%
 • 2017
 • 100
 • -3,9%
 • 2018
 • 103
 • 3,0%
 • 2019
 • 95
 • -7,8%
 • 2020
 • 87
 • -8,4%