Castellum

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 180 miljarder kronor. Portföljen består av kommersiella fastigheter för kontor, butik, lager, industri och logistik och finns i starka tillväxtregioner i Sverige, Danmark och Finland. Verksamheten bedrivs genom 20 affärsområden.

Medlemsrepresentant är Thomas Hedén.

Vårt ansvar och uppdrag: Effektiv resursanvändning

För att minska Castellums klimatpåverkan ska resurser användas effektivt och andelen fossilfria energikällor öka. Den hållbara utvecklingen av fastighetsbeståndet har pågått i koncernen sedan mitten av nittiotalet med gott resultat. Ett exempel är energianvändningen som minskar kontinuerligt genom driftoptimering och investeringar i energieffektiv teknik.

Energimål

 • Energibesparingen ska uppgå till 11% per kvadratmeter år 2025 jämfört med index år 2021.
 • Energieffektivisering ska vara minst 2,5% per år i jämförbara fastigheter som ägts av Castellum i minst 24 månader.
 • År 2025 ska 70% av Castellums fastigheter ska ha en energiprestanda lägre än 100kWh/m2, år.
 • Långsiktigt ska 100% av Castellums fastigheter ska ha en energiprestanda lägre än 50kWh/m2, år.

Så arbetar vi för att nå målen: Systematisk uppföljning genom webbaserad portal för fastighetsövervakning

Under året genomfördes 28 (94) energieffektiviseringsprojekt med en total investering på 124 mkr (86). 21 (15) solcellsanläggningar installerades på Castellums fastigheter. Totalt är 11 939 kW (7 310) solceller installerade på Castellums fastigheter. Det motsvarar 83 500 kvm (51 170), en ökning med 63 procent jämfört med 2021. Under 2022 ökade vattenanvändningen med 1 procent (6) per kvm, till viss del drivet av en tillbaka gång till kontoren under 2022.

För att minska Castellums och hyresgästernas utsläpp har bolaget, tillsammans med PE Teknik & Arkitektur, utvecklat en ny typ av hyresbilaga under 2022. Bilagan förbinder hyresgästen och hyresvärden att minska de gemensamma utsläppen från respektive verksamhet till nettonoll. År 2022 tecknades det första avtalet. Som ett steg i att nå nettonoll koldioxidutsläpp år 2030 har Castellum, under 2022, beslutat att accelerera de krav som ställs i Castellums projekt ytterligare. Med start 2023 ska exempelvis samtliga stora projekt ha en 30 procents besparing i klimatpåverkan och möjligheten för NollCO2-certifiering och lagring av energi ska alltid utredas. Projekten ska dessutom alltid utrustas med solceller.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 LOA och inkluderar fastighetsel, värme och kyla. Den redovisade förändringen (%) mäts mot föregående år. År 2015 uppdaterade Castellum sina beräkningar och resultatet är nu även tredjepartsgranskat. Siffrorna avser både köpt och egenproducerad el.

*Under 2016 och även 2022 gjordes ett större fastighetsförvärv och energianvändningen ökade något. Kungsledens energianvändning är integrerad i resultatet för 2022.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016*
 • 104
 • 6,1%
 • 2017
 • 100
 • -3,9%
 • 2018
 • 103
 • 3,0%
 • 2019
 • 95
 • -7,8%
 • 2020
 • 87
 • -8,4%
 • 2021
 • 92
 • 5,7%
 • 2022*
 • 99
 • 7,6%
 • 2023
 • 97
 • -2,0%