Castellum

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 84 miljarder kronor. Portföljen består av kommersiella fastigheter för kontor, butik, lager, industri och logistik och finns i starka tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Verksamheten bedrivs genom 20 affärsområden.

Medlemsrepresentant är Filip Elland.

Vårt ansvar och uppdrag: Effektiv resursanvändning

För att minska Castellums klimatpåverkan ska resurser användas effektivt och andelen fossilfria energikällor öka. Den hållbara utvecklingen av fastighetsbeståndet har pågått i koncernen sedan mitten av nittiotalet med gott resultat. Ett exempel är energianvändningen som minskar kontinuerligt genom driftoptimering och investeringar i energieffektiv teknik.

Energimål

 • Energibesparingen ska uppgå till 15% per kvadratmeter år 2025 jämfört med index år 2015.
 • Energieffektivisering ska vara minst 1,5% per år i jämförbara fastigheter som ägts av Castellum i minst 24 månader.

Så arbetar vi för att nå målen: Systematisk uppföljning genom webbaserad portal för fastighetsövervakning

Castellum arbetar kontinuerligt med att minska energianvändningen genom såväl driftsoptimering som investeringar i energieffektiv teknik. Under det gångna året har 93 projekt genomförts omfattande 82 mkr, i syfte att energieffektivisera. Energianvändningen inom koncernen följs systematiskt upp och analyseras därefter. De åtgärder som genomförs är prioriterade efter störst effektiviseringspotential. Utbyggnad pågår av en egen portal för webbaserad fastighetsövervakning, där mätvärden avseende drift, larm, hissar och inpassering kan övervakas. Arbetet innebär besparingar av energi och tid och skapar kundnytta i form av bättre service genom förebyggande arbete. Idag är 385 fastigheter motsvarande 2 852 tkvm uppkopplade mot portalen.

Under 2020 har den normaliserade energianvändningen i det jämförbara beståndet (like-for-like) minskat med 12%. Effektiviseringen beror dels på ett aktivt arbete för att minska energianvändningen i Castellums byggnader, dels på grund av pandemin vilket inneburit lägre beläggning i våra lokaler och därmed mindre behov av energi samt på ett mildare väder under 2020 jämfört med föregående år. Värmeanvändningen minskade under 2020 med 10% medan elanvändningen minskade med 5%. Sedan 2007 har energianvändningen minskat med totalt 37% per kvm. Målet om 100% fossiloberoende fordon har fullföljts och därmed är nu samtliga fordon, servicebilar, poolbilar och tjänstebilar, som Castellum använder eldrivna eller drivs med biodrivmedel.

Castellums förbrukning av värme om 50 kWh per kvm kan jämföras med branschgenomsnittet. Som branschgenomsnitt används Energimyndighetens referensvärde för uppvärmning av lokaler om 117 kWh per kvm. Detta innebär att Castellums byggnader är 57% mer energieffektiva än det svenska genomsnittet för lokaler. Ökad andel av förnyelsebara bränslen Av Castellums koldioxidutsläpp är 6% direkt påverkbara via olja, gas samt service-, förmåns- och poolbilar (Scope 1) medan resterande del 94 % är indirekt påverkbara (Scope 2), d.v.s. köpt energi som fjärrvärme och el. För att minska utsläppen pågår ett arbete med att fasa ut fossila bränslen. I dagsläget finns fyra oljepannor kvar. Av Castellums hyresgäster står ca 13% själva för värme och 23% för fastighetselen. Totalt är 6 181 kW solceller installerade på Castellums fastigheter, motsvarande 43 267 kvm solceller. Under 2020 har 13 större solcellsanläggningar byggts.

Uppvärmning med fjärrvärme medför att Castellums koldioxidutsläpp blir beroende av fjärrvärmeverkens bränslemix. Idag anlitas 29 fjärrvärmeverk, vilka står för 93% av koncernens utsläpp i Scope 1 och 2. Castellum har en dialog med de fjärrvärmeverk som har högst utsläpp av koldioxid per kWh, för att påverka dem att minska utsläppen. Övergång till grön fjärrvärme med förnybara bränslen pågår och motsvarar idag 48% av fjärrvärmeleverantörerna. Under 2020 har koldioxidutsläppen i Scope 1 och 2 minskat med 34% per kvm och sedan 2007 har de minskat 85% per kvm. Ökningen beror till stor del på att fjärrvärmeleverantörernas utsläpp ökat under året. Av Castellums totala energianvändning är 95% icke-fossil. Sedan år 2001 används enbart miljömärkt el i koncernen.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 LOA och inkluderar fastighetsel, värme och kyla. 2015 uppdaterade Castellum sina beräkningar och resultatet är nu även tredjepartsgranskat. Under 2016 gjordes ett större fastighetsförvärv och energianvändningen ökade något.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2013
 • 106
 • -5%
 • 2014
 • 105
 • -1%
 • 2015
 • 98
 • -6,7%
 • 2016
 • 104
 • 6,1%
 • 2017
 • 100
 • -3,9%
 • 2018
 • 103
 • 3,0%
 • 2019
 • 95
 • -7,8%
 • 2020
 • 87
 • -8,4%