Castellum

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 84 miljarder kronor. Portföljen består av kommersiella fastigheter för kontor, butik, lager, industri och logistik och finns i starka tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Verksamheten bedrivs genom 20 affärsområden.

Medlemsrepresentant är Johan Sellin.

Vårt ansvar och uppdrag: Effektiv resursanvändning

För att minska Castellums klimatpåverkan ska resurser användas effektivt och andelen fossilfria energikällor öka. Den hållbara utvecklingen av fastighetsbeståndet har pågått i koncernen sedan mitten av nittiotalet med gott resultat. Ett exempel är energianvändningen som minskar kontinuerligt genom driftoptimering och investeringar i energieffektiv teknik.

Energimål

 • Energibesparingen ska uppgå till 22% per kvadratmeter år 2025 jämfört med index år 2015.
 • Energieffektivisering ska vara minst 2,5% per år i jämförbara fastigheter som ägts av Castellum i minst 24 månader.

Så arbetar vi för att nå målen: Systematisk uppföljning genom webbaserad portal för fastighetsövervakning

Castellum arbetar hela tiden med att minska energianvändningen. Fokus i arbetet är på såväl driftsoptimering som investeringar i energieffektiv och förnybar teknik. Under året genomfördes 94 energieffektiviseringsprojekt med en total investering om 86 mkr. Energianvändningen följs upp och analyseras kontinuerligt. Åtgärder vidtas och prioriteras utifrån störst potential för effektiviseringar. Utbyggnad pågår av en egen portal för webbaserad fastighetsövervakning, där mätvärden avseende drift, larm, hissar och inpassering kan övervakas. Arbetet resulterar i besparingar av energi och tid och skapar kundnytta i form av bättre service genom förebyggande arbete. Idag är 361 (385) fastigheter motsvarande 2 559 tkvm (2 851) uppkopplade till portalen. Att antalet uppkopplade fastigheter har minskat under året beror på försäljning av fastigheter.

Under 2021 har den normaliserade energianvändningen i jämförbart bestånd (like-for-like) inte rört sig, d v s en förändring om 0% (–12). Den stora besparingen som sågs föregående år om 12% var delvis drivet av pandemin. Trots en viss återgång till arbetsplatserna under 2021 har Castellum dock fortsatt kunnat hålla nere energianvändningen vilket är en följd av ett aktivt löpande arbete och fortsatt fokus på energieffektiviseringsåtgärder. Under 2021 har den absoluta normaliserade energianvändningen i den totala fastighetsportföljen ökat med 6% (–8) per kvm. Ökningen beror främst på portföljförflyttning och förvärv i Finland under året, samt ett kallare år jämfört med 2020 vilket resulterar i högre värmeförbrukning.

Sett i ett längre perspektiv så har den totala energianvändningen dock minskat med totalt 34% (37) per kvm sedan 2007. Castellums faktiska användning av värme, ej korrigerat för graddagar, motsvarade 65 kWh (50) per kvm och kan jämföras med branschgenomsnittet på 112 kWh (117) per kvm (Energimyndighetens referensvärde för uppvärmning av lokaler). Detta innebär att Castellums byggnader är 42% (57) mer energieffektiva än det svenska genomsnittet för lokaler. Sammantaget ökade den normalårskorrigerade värmeanvändningen i den jämförbara portföljen med 2% (–13) under 2021, medan användningen av fastighetsel och kyla minskade med 4% (7). 95% (95) av den totala energianvändning är fossilfri.

Sedan 2001 köper vi enbart förnybar el i koncernen och på många orter köper vi också förnybar fjärrvärme, där det är möjligt. Av Castellums hyresgäster står ca 15% (13) själva för värme och 23% (23) för fastighetselen. Sedan 2020 är alla våra fordon fossiloberoende. Det innebär att samtliga servicebilar, poolbilar och tjänstebilar som Castellum använder är eldrivna eller drivs med biodrivmedel.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 LOA och inkluderar fastighetsel, värme och kyla. Den redovisade förändringen (%) mäts mot föregående år. År 2015 uppdaterade Castellum sina beräkningar och resultatet är nu även tredjepartsgranskat. Under 2016 gjordes ett större fastighetsförvärv och energianvändningen ökade något. Kungsleden har ännu inte kunnat integreras i resultatet, utan kommer göra det först under 2022.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2014
 • 105
 • -1%
 • 2015
 • 98
 • -6,7%
 • 2016
 • 104
 • 6,1%
 • 2017
 • 100
 • -3,9%
 • 2018
 • 103
 • 3,0%
 • 2019
 • 95
 • -7,8%
 • 2020
 • 87
 • -8,4%
 • 2021
 • 92
 • +5,7%