Swedavia

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser runt om i Sverige. Swedavia är ett statligt bolag med ca 2 600 medarbetare och en omsättning på cirka 6 miljarder kronor.

Medlemsrepresentant är Elisabeth Celsing.

Vårt ansvar och uppdrag: Att driva klimatsmarta flygplatser och vara en förebild

Vi har bestämt oss för att bli riktigt duktiga på miljöfrågor inom vårt ansvarsområde, det vill säga att driva flygplatser. Fokus för Swedavias miljöarbete är att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minimera energianvändningen samt att minska utsläpp till luft och vatten från vår egen verksamhet. Sedan 2006 är Swedavia klimatneutralt, dvs vi bedriver vår verksamhet utan att bidra negativt till den globala klimatförändringen. Ett av Swedavias mål har varit att inga utsläpp av fossil koldioxid skulle ske från den egna verksamheten efter 2020. Detta mål har vi uppnått. Ett nytt mål från och med 2019 är att fem procent av flygbränslet som tankas på svenska flygplatser ska vara förnybart år 2025.

Energimål

Swedavias mål är att energianvändningen, inklusive verksamhetsenergi, per kvadratmeter uppvärmd yta (kWh/m2) ska minska med 2 procent jämfört med genomsnittet från de senaste fyra åren. Verksamhetsenergin omfattar såväl energianvändning i byggnader som utanför byggnader såsom t ex ramp- och gatubelysning och banljus. Målet gäller alla Swedavias 10 flygplatser. För att klara detta behöver vi investera kontinuerligt i ny teknik och optimera befintliga system.

Så arbetar vi för att nå målen: Kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar  

Swedavia arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar för att minska både miljöpåverkan och kostnader. Idag kommer all vår värme, kyla och el från förnybara källor. Exempel på åtgärder:

 • Installation av 24 000 LED-armaturer på Stockholm Arlanda Airport.
 • Utbyte av fläktmotorer till energieffektiva likströmsmotorer med varvtalsreglering.
 • Värmeåtervinning av ventilationsluft.
 • Styr- och övervakningssystem för värme, kyla, ventilation och belysning.
 • Ett energilager, akvifären, för lagring av återvunnen värme och frikyla på Arlanda. All kyla på Arlanda kommer från akvifären.
 • Solceller för elproduktion på Göteborg Landvetter Airport.
 • En sol- och biobränsleanläggning förser Malmö Airport med värme.

RESULTAT

Parametrar för mätning av energianvändning.

Energi för intern användning:

 • Inköpt el
 • Inköpt värme
 • Inköpt bränsle till egen värmeproduktion
 • Värmen normalårskorrigeras

Yta uppvärmda lokaler där Swedavia betalar energin:

 • Bruttoarea för lokal som värms till mer än 10 grader

Våra uppsatta mål för energianvändningen gällande år 2015 – 2020, har uppnåtts med gott resultat. Den stora minskningen av energianvändningen under 2020 och 2021 beror mycket på att vår verksamhet minskade på grund av Covid-19 pandemin. Totalt var antalet passagerare på våra flygplatser 74% lägre 2020 och 70% lägre 2021 jämfört med 2019. Under 2022 ökade succesivt antalet passagerare på våra flygplatser och där med även vår energianvändning. Passagerarna ökade med 132% 2022 jämfört med 2021.

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar fastighetsel, värme (normalårskorrigerad) och verksamhetsel. Förändringen mäts mot föregående år.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2015
 • 278
 • 2016
 • 279
 • 0,4%
 • 2017
 • 269
 • -3,7%
 • 2018
 • 276
 • 2,6%
 • 2019
 • 264
 • -4,4%
 • 2020
 • 227
 • -14,0%
 • 2021
 • 220
 • -3,1%
 • 2022
 • 236
 • 7,3%