Swedavia

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser runt om i Sverige. Swedavia är ett statligt bolag med ca 2 600 medarbetare och en omsättning på cirka 6 miljarder kronor.

Medlemsrepresentant är Elisabeth Celsing.

Vårt ansvar och uppdrag: Att driva klimatsmarta flygplatser och vara en förebild

Vi har bestämt oss för att bli riktigt duktiga på miljöfrågor inom vårt ansvarsområde, det vill säga att driva flygplatser. Fokus för Swedavias miljöarbete är att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minimera energianvändningen samt att minska utsläpp till luft och vatten från vår egen verksamhet. Sedan 2006 är Swedavia klimatneutralt, dvs vi bedriver vår verksamhet utan att bidra negativt till den globala klimatförändringen. Den flygplatsverksamhet som Swedavia driver i egen regi vid våra tio flygplatser är helt fossilfri sedan 2020. Ett av Swedavias mål har varit att inga utsläpp av fossil koldioxid skulle ske från den egna verksamheten efter 2020. Nästa steg är att hela flygplatsen med alla dess aktörer ska bli fossilfri. Vi driver även arbetet mot att svenskt inrikesflyg ska vara fossilfritt 2030 och utrikesflyg som startar från svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2045.

Inom det strategiska projektet Energihub identifierar vi energibehov och infrastruktursatsningar som behövs fram till 2040 för att möta elektrifiering, flygplatsutveckling och el- och vätgasflyg.

Energimål

Swedavias målsättning är att genomföra energieffektiviseringar motsvarande 2 procent av föregående års energianvändning (el + normalårskorrigerad värme). Verksamhetsenergin omfattar såväl energianvändning i byggnader som utanför byggnader såsom t ex ramp- och gatubelysning och banljus. Målet gäller alla Swedavias 10 flygplatser. För att klara detta behöver vi investera kontinuerligt i ny teknik och optimera befintliga system.

Så arbetar vi för att nå målen: Kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar  

Swedavia arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar för att minska både miljöpåverkan och kostnader. Idag kommer all vår värme, kyla och el från förnybara källor. Exempel på åtgärder:

 • Installation av över 30 000 LED-armaturer på Swedavias flygplatser.
 • Utbyte av fläktmotorer till energieffektiva likströmsmotorer med varvtalsreglering.
 • Värmeåtervinning av ventilationsluft.
 • Styr- och övervakningssystem för värme, kyla, ventilation och belysning.
 • Ett energilager, akvifären, för lagring av återvunnen värme och frikyla på Arlanda.
 • Solceller för elproduktion på Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport.
 • En sol- och biobränsleanläggning förser Malmö Airport med värme.

RESULTAT

Parametrar för mätning av energianvändning.

Energi för intern användning:

 • Inköpt el
 • Inköpt värme
 • Inköpt bränsle till egen värmeproduktion
 • Värmen normalårskorrigeras

Våra nyckeltal för energianvändningen gällande år 2016 – 2023, visar en sjunkande trend. Under pandemin minskade både antalet passagerare och energianvändningen och ökar nu succesivt igen. 2023 var passagerarantalet 80% jämfört med 2019.

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar fastighetsel, värme (normalårskorrigerad) och verksamhetsel. Förändringen mäts mot föregående år.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 279
 • 0,4%
 • 2017
 • 269
 • -3,7%
 • 2018
 • 276
 • 2,6%
 • 2019
 • 264
 • -4,4%
 • 2020
 • 227
 • -14,0%
 • 2021
 • 220
 • -3,1%
 • 2022
 • 236
 • 7,3%
 • 2023
 • 246
 • 4,2%