Fastighets AB Balder

Balder ska med lokal förankring förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på orter som växer och utvecklas positivt. Vi erbjuder allt från hyres- och bostadsrätter till kommersiella lokaler och hotell med attraktiva lägen från Sundsvall till Malmö. I Göteborg, Stockholm och Malmö är vi en av de största aktörerna och utvecklarna inom kommersiell uthyrning.

Medlemsrepresentant är Ulrika Malmin.

Vårt ansvar och uppdrag: Effektiv energianvändning och ökad användning av förnybar energi

Miljömässig hållbarhet är en viktig del av Balders långsiktiga värdeskapande. Förutom ett starkt fokus på effektiv energianvändning i våra fastigheter undersöker bolaget vilka möjligheter som finns för ökad etablering av förnybar energi. All el som köps in till fastigheterna i Sverige är producerad med vattenkraft och Balder äger även flera vindkraftverk i Sverige.

Balder har satt klimatmål i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet. Klimatmålet innebär att Balder ska halvera utsläppen i den egna verksamheten till 2030 med 2020 som basår, och mäta och minska utsläppen i värdekedjan (scope 3).

Balder har också satt som mål att uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3) till 2045.

Energimål

Fastigheternas energianvändning står för en stor miljöpåverkan och vi arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen i fastigheterna. Balders energimål är att minska användning av el och värme med 2% per kvm A-temp per år och reducerad vattenanvändning med 2% per kvm A-temp per år.

Så arbetar vi för att nå målen: Optimering av den dagliga driften

Balder arbetar kontinuerligt med driftoptimering för att på så sätt minska energianvändningen i fastigheterna. Vi omfattas av EKL och genomför energikartläggningar löpande. Balder använder Totalmetodiken vid beslut om genomförande av energibesparande åtgärder. Vi utför också riktade åtgärder i större projekt vid utvalda fastigheter, som exempelvis fönsterbyten och fasadrenoveringar med tilläggsisolering för att förbättra energiprestandan. Vid flera fastigheter installeras solceller och laddstationer.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/kvm Atemp och omfattar både kommersiella fastigheter samt flerbostadshus. Värmen och kylan är graddagskorrigerad, kWh (kyla, värme, el).

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2019
 • 124,2
 • 2020
 • 121,4
 • -2,2%
 • 2021
 • 118,2
 • -2,6%