Göteborgs Stad Stadsfastighetsförvaltningen

Stadsfastighetsförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Man har fastigheter på nästan 1500 adresser runtom i Göteborg och med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter är man en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler.

Medlemsrepresentant är Karl Oddmar.

Vårt ansvar och uppdrag: En hälsosam livsmiljö

Den goda bebyggda miljön ska vara en hälsosam livsmiljö där man tar tillvara på kultur- och naturmiljön. Man måste även planera långsiktigt för en god resurshushållning med mark, vatten, energi och andra resurser. En stor utmaning är att bevara de kvaliteter som gör staden attraktiv idag, samtidigt som staden växer.

Energimål

År 2021 började en ny energieffektiviseringsplan att gälla då perioden för den tidigare energieffektiviseringsplanen löpte mellan 2009-2020. I den nya energieffektviseringsplanen som löper mellan 2021–2030 ska 35% energianvändning för värme och 25% el sparas i förhållande till 2012 års nivå. Besparingen ska vara uttryckt i nyckeltalet kWh/m2 omräknad till primärenergi*. I nyckeltalet ingår energi för uppvärmning samt byggnadens totala elanvändning (både fastighets- samt verksamhetsel).

*Primärenergi innebär att man både tar hänsyn till energiinnehållet i den el, olja, fjärrvärme etc som man köper och de energiresurser som krävts för att framställa den köpta energin genom att bryta, förädla, producera och transportera energin till slutanvändaren. Primärenergin beräknas genom att multiplicera den normalårskorrigerade energin med olika faktorer.

Så arbetar vi för att nå målen: Exempel på energieffektiviseringsåtgärder

En rad åtgärder planeras genomföras projektvis eller löpande för att uppnå energieffektiviseringsmålen till 2030. Några exempel på olika kategorier av projekt och åtgärder:

 • Driftoptimering av värme och ventilation: Genomförs etappvis med cirka 170 000 m2 per år.
 • Brukarsamverkansprojektet ”Vi kan påverka”: Projektet syftar till att minska användningen av verksamhetsel genom ett förändrat beteende och genom utbildning av hyresgäster i nybyggda hus. Hur beter sig ett nytt hus och vad ska jag tänka på.
 • Ombyggnadsprojekt: Fastigheter som Stadsfastighetsförvaltningen avser att förvalta under en längre period, ska göras så energieffektiva som möjligt. Vid mer omfattande ombyggnationer genomförs energiåtgärder enligt Beloks Totalmetodik.
 • Löpande åtgärder: Mindre åtgärder som utförs i den löpande driften av fastigheterna, enligt Stadsfastighetsförvaltningen tekniska anvisningar och krav på energiprestanda på nya byggdelar och installationskomponenter.

RESULTAT

Målet under planperioden är att sänka nyckeltalet uttryckt i primärenergi från 202,9 kWh/m2, vilket är 2012 års nivå till 142,5 kWh/m2 (år 2029). Efter den turbulenta pandemiperioden har nu energianvändningen återgått till ett mer normalläge. I vår uppföljning ser vi en stadig trend med minskad energianvändning. Under åren 2022 och 2023 har energianvändningen minskat med ca 6 kWh/m2 årligen.

Den normalårskorrigerade energianvändningen redovisas som primärenergi (kWh/m2) och inkluderar värme, kyla, fastighets- och verksamhetsel. Siffrorna avser endast köpt energi. Observera, siffror från 2019 och tidigare är beräknade enligt primärenergital BBR25.

*Från 2020 har redovisade siffror beräknats med primärenergifaktorer enligt BBR29 och förändringen mäts mot basår 2012, då energianvändningen låg på 202,9 kWh/m2.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 262,0
 • -3,9%
 • 2017
 • 259,3
 • -4,8%
 • 2018
 • 253,3
 • -7,0%
 • 2019
 • 237,9
 • -12,7%
 • *2020
 • 173,8
 • -14,3%
 • *2021
 • 179,1
 • -11,7%
 • *2022
 • 172,7
 • -14,9%
 • *2023
 • 166,7
 • -17,8%