Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde om 58 miljarder kronor och äger ett femtiotal fastigheter. Vår huvudinriktning är kontor men även handel och bostäder, vår totala uthyrningsbara area är cirka 1 miljon kvadratmeter. Atrium Ljungberg finns i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.

Medlemsrepresentant är Stefan Hernodh

Vårt ansvar och uppdrag

Resursanvändningen, framför allt energianvändningen, står för en betydande del av en byggnads drifts- och produktionskostnad men även dess klimatpåverkan. Atrium Ljungberg fokuserar därför på att förbättra resurseffektiviteten. Genom att stödja och samarbeta med våra hyresgäster underlättar vi i deras strävan att bedriva sina verksamheter resurseffektivt.

Atrium Ljungberg ska vara klimatneutrala 2030. Målet består primärt av en minskning när det gäller energianvändning, materialval för en lägre klimatpåverkan och effektiv resurshantering, att undvika avfall, ökad sorteringsgrad, samt att effektivisera transporter. Det är inom dessa områden Atrium Ljungberg har våra största utsläpp idag, och i hög grad möjlighet att påverka och förändra.

Energimål

Köpt fastighetsenergi ska minska med 40% fram till 2030 med 2021 års användning som utgångspunkt. Så många av bolagets byggnader som möjligt ska nå topp 15% enligt taxonomins krav.

Vi ska minska mängden köpt energi genom energieffektiviseringar men även genom att öka mängden egenproducerad energi.

Så arbetar vi för att nå målen

Alla våra tak där det är möjligt ska förses med solceller för att öka andelen egenproducerad energi. Lämpliga byggnader förses med AI för att reducera energianvändningen ytterligare. Vi utför energiutredningar på utvalda byggnader, och där potential finnes görs energiprojekt.

Vi miljöcertifierat alla nybyggnationer enligt Breeam SE eller Miljöbyggnad och befintligt bestånd i Breeam In-Use, med lägsta betyg ”Very good”.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp . I energianvändningen ingår fastighetsel, värme (normalårskorrigerad) och kyla. Den redovisade förändringen (%) mäts mot basår 2021. Siffrorna redovisas i heltal och avser endast köpt energi.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2018
 • 141
 • 2019
 • 132
 • 2020
 • 122
 • 2021
 • 112
 • 2022
 • 96
 • -14%
 • 2023
 • 82
 • -27%