Akademiska Hus

Akademiska Hus är Sveriges andra största fastighetsbolag med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta och verksamhet på 26 orter över hela landet. Akademiska Hus erbjuder lokaler till universitet, högskolor, forskningsinstitut och forskningsintensiva företag. Företaget ägs av svenska staten och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Medlemsrepresentant är Fredrik Nyberg

Vårt ansvar och uppdrag

Akademiska Hus har sedan starten för drygt tjugo år sedan arbetat aktivt, målmedvetet och långsiktigt med hållbarhetsfrågor. Vi väger alltid in faktorer som social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet när vi planerar för ny- och ombyggnationer av fastigheter och campusområden.

Energimål

Mängden köpt energi ska minska med 50% till 2025 med användningen för år 2000 som utgångspunkt. All värme, kyla och el inkluderas i begreppet köpt energi. Vi räknar även in hyresgästens behov av värme, kyla och el i målet och det är något som särskiljer oss från många andra aktörer på marknaden. Vi tar helhetsgreppet över våra fastigheter.

Så arbetar vi för att nå målen: Teknik i framkant, kontinuerliga förbättringar och optimering

Vi tänker långsiktigt i allt vi gör. Vid nybyggnation tillämpas LCC vid val av system- och värmelösningar och vid ombyggnationer och/eller energiprojekt tillämpas Beloks Totalmetodik, för att få maximal energibesparing i projekten. Vi välkomnar tekniska satsningar i framkant, men har alltid med oss driftaspekten när vi väljer tekniska lösningar.

Vår driftpersonal ansvarar för att våra investeringar i energisnål teknik förvaltas på ett bra sätt och att våra anläggningar optimeras successivt.

I Akademiska Hus är vi fokuserade på energifrågan och våra anställdas engagemang är stort. Engagemanget, systematiken och kompetensen som vi byggt upp under många år gör att vi kan uppfylla våra mål.

RESULTAT

Energianvändningen redovisas i kWh/m2 Atemp och inkluderar fastighetsel, värme, kyla och verksamhetsel. Den redovisade förändringen (%) mäts mot föregående år.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2013
 • 232
 • -1,0%
 • 2014
 • 223
 • -3,9%
 • 2015
 • 212
 • -4,9%
 • 2016
 • 204
 • -3,7%
 • 2017
 • 201
 • -1,5%
 • 2018
 • 201
 • 0%
 • 2019
 • 193
 • -4,0%
 • 2020
 • 183
 • -5,2%