Skolfastigheter i Stockholm AB

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Den förvaltade ytan är 1,8 miljoner kvadratmeter fördelat på 600 fastigheter. Mer än 100 000 människor vistas dagligen i SISAB:s lokaler.

Medlemsrepresentanter är Magnus Härdling och Niklas Dalgrip.

Vårt ansvar och uppdrag: God bebyggd miljö

SISAB arbetar aktivt för att uppnå upp det nationella miljömålet. Vår ambition är att tillhandahålla sunda utbildningslokaler med hög energieffektivitet och god inomhusmiljö.

Energimål

 • Den genomsnittliga energianvändningen (värme och el) ska år 2020 ha minskat till högst 180 kWh/m2 (BRA). I målet ingår all energi, även verksamhetsel. Det innebär en minskning med drygt 4 kWh/m2 per år, och en total minskning med 16% jämfört med referensåret 2012, då energianvändning uppgick till 217 kWh/m2 BRA.
 • För samtliga nybyggnadsprojekt ska målet för specifik energianvändning vara högst 55 kWh/m2. Ventilationstillägg i enlighet med BBR krav för lokaler tillkommer. Nybyggnadsprojekt ska också miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, nivå silver.

Redan under 2015 hade vi nästan uppnått målet för 2020. Målet för 2015 var 193 kWh/kvm och resultatet blev 182 kWh/kvm.

Så gör vi: Energiplan och samordnande energi- och miljöspecialister i projekten

SISAB:s energiplan fastställer ett långsiktigt energimål för hela fastighetsbeståndet. Energiplanen kommer att uppdateras årligen i takt med att kontrollen över energianvändningen förbättras i varje fastighet. Förutom energieffektivisering kommer en utökad andel förnyelsebar energi att eftersträvas. Vi planerar att vara fossilfria 2020. För att säkerställa att vi uppnår våra miljö- och energimål och det nationella miljömålet miljöstyr vi våra ny-, till- och ombyggnadsprocesser. Digitaliseringen av fastighetsbeståndet i Sisab On Line med sensorer och smart drift i koncept, där vi övervakar och styr våra fastigheter digitalt i realtid, gör att vi kan följa upp och reglera samtliga fastigheters energi och installationssystem. Vi har energisamordnare i projekten som ansvarar för att energiberäkningar tas fram och att energikrav följs. Vi har också miljösamordnare och fuktsakkunniga som samordnar arbetet med övriga miljö- och fuktsäkerhetsfrågor i projekten.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 BRA och inkluderar fastighetsel, värme, kyla och verksamhetsel. Värden jämförs i fastigheter i normal drift.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2013
 • 201
 • 2014
 • 192
 • -4,5%
 • 2015
 • 182
 • -3,8%
 • 2016
 • 184
 • -2,4%
 • 2017
 • 181
 • -1,3%
 • 2018
 • 174
 • -3,8%